A halálos és a bocsánatos bűn (2)

Az előző bejegyzésben szó volt a halálos és a bocsánatos bűn közti különbségről. A halálos bűn megtestesíti azt, amit tulajdonképpen bűnnek mondunk, a halálos bűn összeférhetetlen a megszentelő kegyelem, a szeretet állapotával. A bocsánatos bűn is valóságos bűn, de még sincs meg benne a bűnnek az a teljessége, amely a halálos bűnnek a tulajdonsága. Ez nem szünteti meg a megszentelő kegyelem állapotát.

A bocsánatos bűnben a bűn tökéletlen megvalósulása származhat abból, hogy a bűnös cselekedet mint emberi cselekedet nem tökéletes, azaz hiányzik belőle valamilyen olyan dolog, amivel a tökéletes emberi cselekedetnek (actus humanus) rendelkeznie kell. Aquinói Szent Tamás szerint halálos bűnről nem lehet szó, amikor az ember megfontolás nélkül, hirtelen (subito) cselekszik (ST I/II q. 88 a. 6), ilyenkor ugyanis az erkölcsileg értékelhető emberi cselekedet feltétele, a megfontoláson alapuló döntés hiányzik. Egy bűn azonban nemcsak az ezt megvalósító emberi cselekedet tökéletlensége miatt lehet bocsánatos, hanem tárgya miatt is. A már említett bejegyzésben volt szó arról, hogy egy emberi cselekedet erkölcsiségének, jó vagy rossz voltának legalapvetőbb (de nem kizárólagos) forrása a cselekedet tárgya. A cselekedet tárgya az erkölcstan szempontjából több mint a cselekedet a maga fizikai megvalósultságában (hogy mi a cselekedet). Ezt az anyagi szempontot még kiegészíti az a szempont, amely a fizikai megvalósultságot abból a szempontból nézi, hogy ez hogyan illeszkedik az ember természetéből adódó célok rendjébe. Ez a szempont határozza meg a cselekedetek két alapvető osztályát, a jó és rossz cselekedetek, azaz a bűnök osztályát. A bűnöket tovább lehet osztályozni annak megfelelően, hogy a bűn tárgyának megfelelő cselekedet kiszakítja-e a cselekvőt a célok rendjéből vagy csak olyan tárgyról van szó, amelynek megfelelő cselekedet ugyan nem valósítja meg a célok rendjéből való teljes kiszakadást, de mégis benne van valamilyen közbülső célhoz való rendetlen vonzódás. Így tehát a bűn elkövetésének szubjektív körülményeit megelőzően lehet beszélni tárgya szerint (ex genere suo) halálos és bocsánatos bűnökről. Az emberi cselekedetek tárgyuk szerinti erkölcstani osztályozását tagadó vagy ezt az osztályozást kevésbé fontosnak tartó álláspontok mögött sokszor olyan filozófiai nézetek húzódnak meg, amelyek szerint az „ember” szó, fogalom mélyebb tartalom nélküli gyűjtőfogalom (nominalizmus), és így kevésbé lehet beszélni minden emberre érvényes, közös dolgokról, emberi természetről.

Aquinói Szent Tamás szerint a sztoikusok minden bűnt egyformán súlyosnak tekintettek. A bűn, az erkölcsi rendhez való alkalmazkodás hiánya szerintük minden esetben ugyanolyan súlyosnak tekinthető. Szent Tamás felhívja felhívja a figyelmet arra, hogy kétféle hiányról beszélhetünk. Az egyik esetben a hiány a vele ellentétes dolog teljes hiányát jelenti. Így például az élet hiányának, a halálnak esetében tényleg nem lehet fokozatokról, kevésbé vagy jobban halottról beszélni. A bűn esetében azonban olyan hiányról van szó, amelynek következtében az erkölcsi rend, a célok rendje teljes egészében nem semmisül meg. Szent Tamás a bűnt a betegséghez hasonlítja, amelyet a korabeli orvostudomány szerint a testnedvek egyensúlyának valamilyen hiánya okoz. A betegség esetében azonban ez az egyensúly teljes egészében nem borul föl, mert ez a halált jelentené. A betegség súlyossága azon múlik, hogy mennyire sérül ez az egyensúly, mi marad meg belőle. A bűn esetében az erkölcsi rendhez való alkalmazkodás hiányáról, az erkölcsi rend megsértéséről van szó, de nincs olyan bűn, amely ennek a rendnek a teljes összeomlásához vezetne, mert az ember mindig a célok valamilyen rendjében cselekszik. Így beszélhetünk a bűnök súlyosságáról annak megfelelően, hogy milyen mértékben sérül az erkölcsi rend, mennyi marad meg belőle. Annál súlyosabb egy bűn, mennél magasabb, erkölcsi rendből adódó célt tesz lehetetlenné (ST I/II q. 73 a. 2-3). A már többször hivatkozott bejegyzésben volt arról szó, hogy az embernek természetéből adódó céljai saját magának és az emberi fajnak a fenntartása, a közösségi élet, a megismerésre való törekvés. Ezek fölött van az ember természetfölötti végső célja, Isten színről-színre látása. Ezért a legsúlyosabb bűnök a közvetlen Isten elleni bűnök, mint például a hittagadás, istenkáromlás. Súlyosságban őket követik azok a bűnök, amelyek fentiekben felsorolt célokat teszik teljesen lehetetlenné (pl. gyilkosság).

Miután így lehet beszélni tárgyuk szerint súlyos vagy kevésbé súlyos bűnökről, azzal a kérdéssel is lehet foglalkozni, hogy melyek azok a bűnök, amelyek tárgy szerinti súlyosságuk miatt összeférhetetlenek az Isten és az ember iránti természetfölötti szeretet, a megszentelő kegyelem állapotával. Az olyan cselekedetek, amelyek a hierarchiában magasan álló célok elérését teszik lehetetlenné, nem férnek össze az Isten és embertársunk iránti szeretettel, tehát ezek a bűnök halálosak, a természetfölötti élet elvesztését vonják maguk után. A bocsánatos bűnök pedig azok, amelyek olyan alárendelt célokat valósítanak meg, amelyek irányulnak a magasabb célokra, de a cél választásában és megvalósításban az alárendelt közbülső cél varázsa, vonzereje meghaladja azt a mértéket, amely a közbülső, alárendelt célhoz illik. Szent Tamás bocsánatos bűnre többször emlegetett példája a fecsegés (verbum otiosum, ST I/II q. 88 a. 2). Az ember természetéből adódik, hogy beszéd által tart kapcsolatot társaival, de előfordulhat, hogy ennek a képességnek a gyakorlása néha nem megfelelő, néha magáért a beszéd kedvéért beszélnek. A fecsegés azonban halálos bűnné válhat, ha ez más bűnök elkövetésével jár együtt, azaz a fecsegést megvalósító cselekedetben még más, halálos bűnök is megvalósulnak.

A bocsánatos bűn bukott emberi természetünk sajátossága. Az emberre jellemző a fokozatosan haladó megismerés és a cél felé való fokozatos haladás. Az értelem és akarat képessége nem egyetlen aktusban jut el a teljességére, hanem ez folyamatok eredménye. A nálunk tökéletesebb angyali értelem számára a közbülső célt jobban átvilágítja a végső célhoz való rendeltsége, ezért az angyal esetében nem lehetséges az, hogy a közbülső cél olyan rendetlen vonzást gyakorolhasson, amely nem jár együtt a végső cél elutasításával, ezért az angyal nem követhet el bocsánatos bűnt. (Képviselhető teológia vélemény az, hogy az angyalok értelmük és akaratuk kiválósága miatt a természetes rendben egyáltalán nem vétkezhettek. A bukott angyalok vétke Isten ajándékának, a benne való természetfölötti életnek saját kiválóságuk túléértékeléséből, gőgből fakadó elutasítása volt.) Szent Tamás szerint a bűnbeesés előtt, a kegyelem állapotában lévő ember ugyancsak nem követhetett el bocsánatos bűnt, mert az eredeti épség adománya miatt az értelem világosan látta a közbülső célok végső célokhoz rendelését, és a testi szenvedélyek teljes mértékben a lélek ellenőrzése alatt álltak. Így nem fordulhatott elő az a bizonytalanság, amely ahhoz szükséges, hogy az ember úgy viszonyuljon rendetlenül egy közbülső célhoz, hogy ez nem jelenti egyben a végső cél elutasítását is. A bocsánatos bűn mélyén az van, hogy az ember alapjában véve helyes közbülső célt választ, de ennek a közbülső célnak a vonzereje olyan hatással van rá, hogy ez elhalványítja (de nem oltja ki) a közbülső cél végső célhoz való rendeltségének a fényét, és ez a döntésben, a cselekedetben is megnyilvánul. Ez azonban nem jelenti a végső céltól való teljes elfordulást, mert ehhez olyan döntés kell, amely mögött már olyan cél kitűzése van, amely ellentétben áll a célok fentiekben vázolt rendjével.

A halálos és bocsánatos bűn fogalma szorosan kapcsolódik a természetfölötti rendhez. A természetes erkölcstan ugyan megállapíthatja hogy a bűnök súlyosságuk szerinti fokozatait, de számára már nehézzé válhat annak a meghatározása, hogy mely esetek azok, amelyek nem szüntetik meg a megszentelő kegyelem állapotát. A helyes mérlegelést a bukott emberi természet gyengesége, az értelem elhomályosulása és az akarat rosszra hajlása nehézzé teszi. Ezért a katolikus erkölcstan számára ezen a területen különleges fontossággal bír a kinyilatkoztatás, a Szentírás és a hagyomány.

Szent Tamás szerint a tárgya szerint bocsánatos bűn a körülményei miatt nem válhat halálos bűnné. A bocsánatos bűn akkor válik halálossá, ha a bűn által megvalósított cél végső céllá válik vagy maga a tárgya szerinti bocsánatos bűn cselekedete egyben valamilyen tárgya szerinti halálos bűn megvalósítása is. Ilyenkor arról van szó, hogy a konkrét cselekedet tárgyilag több bűnt valósít meg (erre példa az olyan fecsegés, amely egyben súlyos rágalmazás is).

Hasonlóan „merev” álláspontot képvisel Szent Tamás az Amoris Laetitita 8. fejezete szempontjából fontos kérdésben is: tehetik-e a körülmények a tárgya szerint halálos bűnt, a házasságtörést bocsánatos bűnné. Szent Tamás szerint ez nem lehetséges. A tárgya szerint halálos bűn csak az ezt megvalósító emberi cselekedet tökéletlensége miatt válhat bocsánatos bűnné. Azaz, az ilyen esetekben csak akkor lehet bocsánatos bűnről beszélni, ha az ember nem teljesen emberként cselekszik, az emberi cselekedethez szükséges megfontolás és szabad választás olyan mértékben van korlátozva, hogy már nem beszélhetünk teljes emberi cselekedetről. Mint említettük, Szent Tamás szerint az ilyen cselekedetek hirtelen (subito) történnek. Ugyanez a szó szerepel abban a szövegben is, amelyben az állat valamilyen cél megvalósítására törekvő cselekedetéről van szó (ST I/II q. 6 a. 2). Az állati cselekvés éppen hirtelensége, azonnalisága, automatikus volta, teljes spontaneitása miatt különbözik az igazi emberi cselekedettől, amelyet a céllal kapcsolatos megfontolt döntés jellemez. Elvileg tehát lehetséges az, hogy a tárgya szerint halálos bűn az emberi gyengeség, betegség miatt bocsánatos bűnné válik. Sőt még az is lehetséges elvileg, hogy olyan mértékben nem lehet emberi cselekedetről beszélni, hogy tulajdonképpen már bűnről sincs szó. Nem biztos azonban, hogy ezek az elvi lehetőségek alkalmazhatóak a 8. fejezetben említett esetre. A házasságon kívüli tartós párkapcsolatokban ugyanis a házasságtörés tárgya szerint súlyos bűnét rendszeresen követik el, tehát nincs alapja valamilyen hirtelenségről, teljes spontaneitásról beszélni. Az állapotszerűség, a rendszeresség ugyanis feltételez valamilyen megfontolást. A „megoldás” tehát ezekben az esetekben nem annyira a fentebbi erkölcstani elv alkalmazásában rejlik, hanem a bűnös helyzet felismerésében, az ebből való szabadulásra törekvésben, a valódi bűnbánatban, Isten szabadító kegyelmének állhatatos kérésében és a visszaesésektől sem mentes küzdelemben. A bűnös helyzettől őszintén szabadulni akarót Isten megsegíti, és előbb-utóbb az Ő segítségével megoldódik az a nehéz helyzet, amelybe végül is saját döntésük alapján kerültek az új párkapcsolatban élők.

A bocsánatos bűn, jóllehet nem okozza a megszentelő kegyelem állapotának az elvesztését, mégis valóságos bűn. A bocsánatos bűn legfőbb veszélye az, hogy hajlamossá tesz a halálos bűn elkövetésére. Szent Tamás két ilyen veszélyt említ (ST I/II q. 88 a. 3). Az egyik ilyen az, hogy a fő cél lassan áthelyeződhet a bocsánatos bűn által megjelölt célba. A másik veszély az, hogy a bocsánatos bűn elkövetése által a célok rendje bizonyos értelemben véve a figyelmen kívülre kerül. A cselekedetek ismétlése miatt hajlam alakulhat ki arra, hogy a végső cél kerüljön teljesen a figyelmen kívülre.

A keresztény tökéletesség felé haladás nem csak tanács, hanem parancs: „Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes” (Mt 5, 48). A tökéletesség felé haladás pedig jelenti a bocsánatos bűnöktől való megszabadulást is. A bocsánatos bűnökhöz való ragaszkodás így a haladás megszűnését, az úton rekedést jelenti.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük


*

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>