Ki lehet-e érdemelni az üdvösséget?

A kérdésre az egyháztörténelem folyamán két téves válasz született. Pelagius (350?-431), Szent Ágoston ellenfele szerint az emberi természet romlatlan, az ember tetteivel, jelentős külső segítség nélkül elérheti az üdvösséget. Pelagius tagadja az áteredő bűn létét, a kegyelem szükségességét. Luther és követőinek álláspontja viszont az, hogy az ember annyira romlott, hogy cselekedeteiből csak bűn fakadhat. A megváltás nem szünteti meg a bűnös állapotot, hanem csak ezt elfedi. (Későbbiekben ugyan elismerték, hogy a jó cselekedetek szükségesek, ezeket a hit megnyilvánulásainak tekintették.) A tridenti zsinat (1545-1563) kifejezetten tanítja, hogy a megigazult ember Isten kegyelméből és Jézus Krisztus érdemei által, jó cselekedeteivel kiérdemelheti az örök életet, a kegyelem és az örök dicsőség növekedését  (6.ülés).

A Szentírás többször beszél jutalomról, amelyet valaki cselekedeteiért kap. Erre példaként csak a hegyi beszéd mondatait idézzük: “Boldogok vagytok, ha miattam szidalmaznak és üldöznek titeket és hazudozva minden rosszat fognak rátok. Örüljetek és ujjongjatok: nagy lesz a jutalmatok a mennyben.” (Mt 5, 11-12). Ugyanakkor Szent Pál ezt írja: “Hiszen kegyelemből üdvözültetek a hit által, s ez nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka” (Ef 2, 8).

Az érdem, meritum fogalma a nyugati teológiában fejlődött ki. Ökumenikus szempontból a fogalom problémát jelenthet. Az ortodoxiának idegenül hangzik az “érdem” szó: nyugati, jogi megközelítést látnak mögötte. A protestantizmus pedig elutasítja az “érdem” szó alkalmazását az üdvösséggel összefüggésben. Ezért egyes modern teológusok esetében is észlelhető némi zavar az érdem teológiájával kapcsolatban.

Az érdem fogalma eredetileg azt jelenti, hogy bizonyos cselekedetek elvégzése következtében jog keletkezik valamilyen ellenszolgáltatásra, jutalomra. Így a munka elvégzése jogosít a fizetésre. Első pillanatra nyilvánvaló, hogy önmaguk, az emberi cselekedetek alapján ilyen értelemben nem keletkezhet jog Istennel szemben az üdvösségre, egyrészt mert a teremtő-teremtmény viszony ezt kizárja, másrészt pedig az üdvösség természetfeletti jellege miatt. A teológusok az érdemek két csoportjáról beszélnek. Az első csoportra a nehezen lefordítható meritum de condigno kifejezést (a “dignus” latin szó jelentése méltó) használják. Ebben az esetben a cselekedet elvégzése magában hordja a jogcímet a jutalomra. Az elvégzett munka után a munka elvégzése miatt jár a fizetés. A második esetben már nem ez a helyzet, az elvégzett cselekedetért a jutalom nem valamilyen jogcím alapján jár, hanem a jutalmazás a jutalom adójának jóindulata, nagylelkűsége, a cselekedet elvégzője iránti szeretete miatt történik meg. Erre, az átvitt értelemben vett méltányosságból fakadó érdemre a teológusok a meritum de congruo kifejezést használják. Ilyen érdemről beszélhetünk például akkor, amikor egy vállalati ünnepségen az alkalmazottak valamilyen, szerződésben előre nem rögzített jutalomban részesülnek.

Az érdem teológiai fogalma analóg fogalom. A blogon több alkalommal szó volt arról, hogy Istenre, a hit titkaira a teremtett világ fogalmait nem alkalmazhatjuk olyan értelemben, ahogyan ezeket a teremtett világ dolgaira vonatkoztatjuk (például itt és itt). Sokszor előfordul, hogy a teológiai fogalmak a különböző állításokban valamilyen közös tartalomra utalnak, de ez a közösség nem teljes azonosság: csak hasonlóságról, analógiáról van szó. Az analóg fogalmak sokszor a részesedés (participatio) fogalmával összekapcsolódva jelentkeznek. A részesedés azt jelenti, hogy valami a részesedőben nincs meg a maga teljességében, ezt a teljességet nem a részesedő, hanem más birtokolja. Így a létezés fogalmának analogicitását az alapozza meg, hogy a részesedett lét is lét, de a létezés a maga teljességében csak arról állítható, aki lét teljességét birtokolja.

Az érdem teológiai  fogalma a maga teljességében csak arra az érdemre vonatkoztatható, amely Jézus megváltó művének a következménye. Ő érdemelte ki számunkra az üdvösséget. Jézus és az Ige ugyanaz a személy, ezért megváltó tette végtelen értékű: kiérdemelte, visszaszerezte számunkra az elveszett üdvösséget. Megváltó tettében egyszerre mutatkozik meg Isten irgalmas szeretete és igazságossága. Ugyanakkor a tridenti zsinat szerint a megszentelő kegyelem állapotában lévő ember jócselekedetei is valóságos érdemeket hordoznak, amelyek jutalma az örök élet.  Ugyancsak jutalom lehet a megszentelő kegyelem és az örök dicsőség növekedése is. Ezek az érdemek szorosabb értelemben vett (de condigno) érdemek, de ez mégsem jelenti azt, hogy az emberi cselekedetek elvégzése önmagában valamilyen kötelezettséget jelentene Isten számára.

A megszentelő kegyelem állapotában végzett jó cselekedet érdeme csak részesedés Jézus megváltásának érdemeiből, enélkül semmilyen érdemről nem lehet szó. Ahogyan az ember létezése sem önálló lét, hanem csak Istentől ajándékba kapott, részesedett lét, úgy az emberi cselekedet is csak a megváltás következtében lesz érdemszerző. Az érdemszerzés lehetősége Isten rendelésén és ígéretén alapszik. Valójában arról van szó, hogy a megszentelő kegyelemben Isten saját természetében részesíti az embert. Isten szeretete hatékony szeretet, ez a lélekben állapotszerű változást hoz létre: olyan tulajdonsággal látja el a lelket, amelynek következtében az eddigi bűnösséget, Istentől való elfordultságot az istengyermekség állapota váltja fel. Ez ugyan nem jelenti azt, hogy Isten kicseréli emberi természetünket, más természetet ad, de természetünk alapvető változáson megy keresztül, új tulajdonságot nyer, az ember Isten előtt kedvessé lesz.  Ez a változás a gyökere a keresztény életnek, a hit, a remény és a szeretet isteni erényeinek. Ez emeli fel a jó cselekedeteket is, olyan értéket ad nekik, amelynek következtében a cselekedetek érdemszerzőkké válnak. Ebből következik, hogy a cselekedet ilyen értelemben vett érdemszerző voltának elengedhetetlen feltétele a megszentelő kegyelem állapota. Ennek az állapotnak elérése, visszaszerzése és életünk végéig való megtartása azonban kívül esik a szorosabb értelemben vett érdemekkel elérhető jutalmak körén, ezeket de condigno nem lehet kiérdemelni.

Érdekes a tridenti zsinat megfogalmazása: ki lehet érdemelni a megszentelő kegyelem (és az örök dicsőség) növekedését is. Első pillanatra úgy tűnik, hogy a megszentelő kegyelem és az üdvösség állapotokat jelentenek, amelyek vagy megvannak vagy nem, de az állapotok növelése nehezen elképzelhető.  A megszentelő kegyelem és az üdvösség esetében az állapotszerű jelleg valóban megvan, mert ezekkel új állapot, új élet kezdődik. Az új élet kiteljesedése azonban nem teljesen azonos mértékű mindenki esetében, ezért helye van a külöbségeknek és a növekedésnek is.

Eddig csak a szorosabb értelemben vett érdemről (meritum de condigno) beszéltünk. Amint láttuk azonban, beszélhetünk tágabb értelemben vett érdemről (meritum de congruo) is. Ebben az esetben a jutalmazandó tett már nem hordoz önmagában semmilyen jutalomra való jogcímet, de a jutalmazó nagylelkűsége miatt mégis lehet szó jutalomról, de nem valamilyen jogcím alapján, hanem méltányosságból. Míg a szorosabb értelemben vett érdem csak a jó cselekedetet végző számára jelenthet jutalmat, addig a méltányosság alapján álló érdem már vonatkozhat mások javára, például megtérésére is. A nem megszentelő kegyelem állapotában végzett jó cselekedetet ugyancsak jutalmazhatja Isten, de az érdem szó itt már csak nagyon átvitt értelemben alkalmazható.

A címben feltett kérdésre tehát a válasz az, hogy az üdvösséget Isten nélkül, csak emberi cselekedettel kiérdemelni nem lehet. Ugyanakkor a megszentelő kegyelemben lévő ember cselekedeteinek Isten olyan értéket ad, hogy ezek érdemet hordoznak magukban az örök élet jutalmának elnyerésére. Ennek az érdemnek a forrása a megváltásból fakadó, végtelen értékű érdem, a jó cselekedetben lévő érdem ebben az érdemben való részesedés, amely azonban a cselekedethez is kötődik. Így tehát helytelen az az állítás is, hogy az emberi cselekedetek semmilyen olyan érdemet nem hordozhatnak magukban, amelyek jutalma az örök élet. A szélsőségek közti helyes álláspont kialakításához (mint annyiszor máskor) most is a fogalom analóg értelmezése vezet el. Ha az érdemet egyértelműen azzal a viszonnyal azonosítjuk, ami az elvégzett munka és az érte kapott bér között van, akkor vagy a pelágiánus állásponthoz jutunk, amely szerint az ember önerejéből megszerezheti az üdvössége, vagy pedig a hitújítók álláspontjához, amely szerint a megváltás érdemén kívül semmilyen más érdemről nem lehet szó. A fogalom analóg használata azonban rámutat arra a hasonlóságra, ami a különböző jelentések között van, ugyanakkor  viszont utal a különbségekre is.

Az érdem teológiájával szemben azt az ellenvetést szokták tenni, hogy ez az igazi szeretetet leértékeli, ezt a jutalomért végzett cselekvés szolgai lelkületével cseréli föl. Ennek az ellenvetésnek az a hibája, hogy nem veszi figyelembe, hogy mi a jutalom. Ez nem külsődleges bér, fizetés, hanem maga az Isten. A legenda szerint, amikor Aquinói Szent Tamás befejezte a Summa Eucharisztiáról szóló részét, a kereszt előtt állva Jézus hangját hallotta: “Tamás, helyesen írtál rólam, mit adjak neked jutalmul?”. Szent Tamás válasza ez volt: “Egyedül csak Téged, Uram”.

2 bejegyzés (“Ki lehet-e érdemelni az üdvösséget?”)

  1. Egy kérdést szeretnék feltenni a témában. Ha valaki nincs a kegyelem állapotában, de imádkozik vagy valamilyen áldozatot ajánl fel másért, azt “de congruo” alapon meghallgathatja Isten? Azaz hatásos lehet-e más számára olyan valaki imádsága, áldozahozatala aki nem a kegyelem állapotában él?
    Előre is köszönöm.

    • A dogmatikakönyvek csak azzal foglalkoznak, hogy a nem megszentelő kegyelem állapotában lévő „de congruo” kiérdemelheti maga számára a megtérés kegyelmét. Azt mondanám azonban, hogy nincs az a helyes szándékú imádság, áldozat, amelyet Isten figyelmen kívül hagyna, de ez nem biztos, hogy az imádkozó szándéka szerint történik. Míg a „de condigno” érdem olyan mint az elvégzett munka után járó fizetés, ez Isten kifejezett ígéretére épül, a „de condigno” érdem esetében nincs ilyen hatás, nincs ilyen ígéret.

      Azt azonban megjegyzik a könyvek, hogy a nem megszentelő kegyelem állapotában lévő megtérését előkészítő imádságai, cselekedetei már Isten aktuális kegyelmével együttműködve történnek. A teológusok ilyenkor már a „meritum de congruo infallibile” kifejezést használják, azaz segítő kegyelemmel következetesen együttműködő tettek esetében már biztos hatásról beszélhetünk. De mégsem beszélhetünk a cselekedet elvégzéséből származó jogcímről, „de condigno” érdemről. A megtérés kegyelme Isten ingyenes ajándéka.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük


*

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>