A keresztények egysége

Jézus nem sokkal halála előtt imádkozott követői egységéért (Jn 17, 20-23). Ha megnézzük a kereszténység 2000 éves történetét, azt látjuk, hogy az egység már szinte az induláskor veszélyeztetve volt. Szent Pálnak már ezt kellett kellett írnia: “De ha akár mi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk: átkozott legyen!” (Gal 1, 8). Az eretnekségek története az egyháztörténelem kihagyhatatlan része. Már az efezusi zsinatot (431) követte a máig fennmaradó nesztoriánus közösségek kiválása. Ezt követték a monofizita egyházak. Napjainkra már szinte megszámlálhatatlanul sok keresztény felekezet létezik. Ezek a tények arra mutatnak rá, hogy a kereszténység mai (és régebbi) állapota botrányosan szemben áll Jézus imájának kérésével: “úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem”. Lehetne az egység felfogását a Szent Ágostonnak tulajdonított  (de ismereteim Szent Ágostonnál meg nem található) mondás szerint értelmezni: “a lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, de mindenekelőtt szeretet”.  Ha ebből a kijelentésből indulunk ki, akkor elkerülhetetlenül felmerül a kérdés, hogy melyek a lényeges dolgok. Valószínű, hogy a lényeges dolgok körét az egyes felekezetek eltérő módon határozzák meg.

A következőkben az egység kérdését először más oldalról próbáljuk megközelíteni. Jézus imájában a keresztények egységét az Atya és közte lévő egységhez hasonlítja: “Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk”. Jézus és az Atya közti egység a létező legszorosabb, a teremtett világunkban meg nem található lényegi egység. Jézus követőinek egysége ebben az egységben való részesedés. Jézus követői egységének az alapja a követők egysége Jézussal. Ez által valósul meg az egység az Atyával a Szentlélekben. (Fontos megjegyezni, hogy ez a részesedés csak analóg értelemben részesedés. Ez a részesedés nem azt jelenti, hogy valaki valamilyen nagyságból úgy részesedik, ahogyan például a kis részvényes részesedik a cég vagyonából a nagy részvényesek mellett. Az analógia nem valamilyen azonosságon alapuló egységre utal, de az általa jelzett hasonlóság mégis valóságos.)  A fentiekből következik, hogy a keresztények egysége nem lehet csupán a keresztények cselekedeteinek, viselkedésének az eredménye, ez Isten ajándéka, kegyelme. Az egység megvalósulását ezért különlegesen is tulajdonítják a Szentléleknek, aki az Atya és a Fiú egységének isteni személyként való megnyilvánulása, gyümölcse. Ezért ez az egység meghalad minden más, emberek közt lehetséges egységet, ez az egység túllép a földi életen, ez az egység a “szentek egysége”. Jézus imája így egy olyan valóságra utal, amely Isten adományaként már jelen van, mégis ezt a valóságot, adományt be és el kell fogadni.

Az egység mint Isten ajándéka elpusztíthatatlan, meg nem hiúsítható. Ugyanakkor ez a keresztények számára feladat, hiszen Isten minden természetfölötti ajándékával kapcsolatban szükséges a befogadás. Ezért imádkozott Jézus nemcsak az apostolokért, hanem “azokért is, akik a szavukra hinni fognak”. Az egységet megbontó ugyan nem tudja megszüntetni ezt az egységet, de magát és követőit ki tudja vonni ez alól. Amint láttuk, az egység megbontásának a kísértése kezdetektől fogva  jelen volt és ma is jelen van. Mint minden kísértés, ez is a jóság látszatát öltheti magára. A középkor végén, az újkor elején – de néha talán ma is – az ember méltán lehetett/lehet elégedetlen az Egyház állapotával, az egyháziak viselt dolgaival. Ilyen alkalmakkor különösen felerősödik az egység megbontásának a kísértése.

Az előzőekben arról az egységről volt szó, amely Isten ajándéka. Ha azonban ennek az egységnek a befogadásáról van szó, a mai kereszténység szomorú képet mutat. 2000 év különböző szakadásainak az örökösei olyan keresztények, akiket már évszázadok választanak el a szakadás eseményétől és akik sokszor maguk is felismerik ennek a helyzetnek a tarthatatlanságát, botrányos voltát. A helyzet felszámolására vagy legalábbis enyhítésére indultak meg a különböző ökumenikus mozgalmak, amelyekkel szemben a Katolikus Egyház kezdetben tartózkodó volt, éppen az előző bejegyzésben említett okok miatt. A 2.Vatikáni Zsinat után a Katolikus Egyház is intenzívebben bekapcsolódott ezekbe a mozgalmakba. Azt hiszem, ezen a téren a kezdeti lelkesedés és gesztusok korszakán túl vagyunk. Az ökumenikus párbeszédben valószínűleg legmesszebbre a katolikusok mentek, néha már szinte átlépve azokat a határokat is, amelyeknek más felekezetek még a közelébe sem jártak. Az egység visszaállításának nagy reményét azonban egyre inkább a praktikus kapcsolatok váltják fel. Kialakult egy “protokoll”, amely szerint például a felekezetek ünnepi eseményeire meg kell hívni egymás képviselőit, akik a díszvendégek sorában foglalnak helyet, közösen áldják meg a stadionokat, emlékműveket stb. De említhetnénk még a különböző “kerekasztal” beszélgetéseket is, amelyekben a különböző felekezetek képviselői vesznek részt, hangsúlyozva azt, ami közös és kínosan kerülve mindent, amiben a vélemények különböznek. Az utolsó pár évtized az ökumenikus mozgalmak újabb válságát hozta. Ennek a válságnak az oka a nyugat-európai, észak-amerikai egyházakban a női papság, püspökség bevezetése. Emellett ezek az egyházak sokat feladtak eredeti erkölcsi tanításaikból például a homoszexualitással kapcsolatban. Így a felekezetek közti különbségek még tovább nőttek, ezt elsősorban az ortodoxiával való kapcsolat sínylette meg.

Alaposan belegondolva lehetetlennek tűnik, hogy Jézus az egység kérdésében magára hagyta volna követőit, akik így az évszázadokon keresztül tévelyegtek egészen mostanáig, az ökumenikus felismerések koráig. A keresztények egységének kezdettől fogva léteztek látható, szervezeti formái. Ezek az intézmények az egysége jelei, közösségi megnyilvánulásai, hiszen az ember nem magában álló, angyali lény, a közösségi beágyazódás számára nélkülözhetetlen. Amikor egységről beszélünk, akkor nemcsak térbeli, földrajzi egységről van szó, amely szerint a világon bárhol élő keresztények egységben vannak egymással. Időbeli egységről is szó van, amely szerint az apostolok egyháza ugyanaz, mint a ma Egyháza. A keresztények egysége intézményként nem nélkülözheti a hierarchikus elemeket, mert ez az egység nem tulajdonítható kizárólagosan az ember tevékenysége, az emberek közt megvalósuló demokrácia eredményének. Ez a hierarchia nem a földi hatalom gyakorlásának, hanem az egységnek a jele és eszköze. Az időben, a történelemben megvalósuló egység jele a hierarchia apostoli időkig visszavezethető folytonossága. Az apostoli folytonosság olyan kincs, amelyet a római és a keleti egyházak megszakítás nélkül őriznek. Ez a feltétele a püspökség és papság érvényes továbbadásának. Hitünk szerint Jézus Krisztus Egyházának egységéhez az apostoli folytonosság mellett szükséges jele a péteri szolgálat folytonossága is, amely a történelem viszontagságai ellenére, mindmáig a római püspökség folyamatosságában valósul meg. Az a katolikus, aki abban reménykedik, hogy ezek csak olyan történelmi örökségek, amelyektől az Egyház a jövőben meg fog szabadulni, saját magát (és ökumenikus partnereit) csapja be.

Mikorra várható a keresztények teljes egysége? Nem tudjuk. Lehet, hogy ez csak a végső időkben fog megvalósulni. Ezzel kapcsolatban figyelemreméltó Vlagyimir Szolovjov “Az Antikrisztus története” című elbeszélése. Mivel járulhatunk hozzá az egységhez? Mindenekelőtt az imádsággal, bekapcsolódva Jézus imájába. A Jézus által az Atyától kért egység ellen van a felekezetek közötti gyűlölködés. Fontos része az egységre való törekvésnek az objektív, különbségeket nem a “szőnyeg alá söprő” teológiai párbeszéd, amely lehetőséget ad a különböző teológiai fogalmak tartalmának a megismerésére. Ez különösen a katolikusoknak fontos, mert az előitéletek jelentős része éppen a katolikusokat sújtja. Joggal jegyezte meg Fulton J. Sheen amerikai püspök (1895-1979, boldoggáavatásáról szó van): „A világon alig van száz ember, aki tényleg utálja a Katolikus Egyházat, de milliónyian azok, akik azt utálják, amit a Katolikus Egyháznak vélnek” 1.

A szakadások bűnök következményei, az egység visszaállítása viszont Isten megbocsátó kegyelmének az eredménye lesz, amely bőségében még a bűnök által okozott sebek  gyógyítását is tartalmazhatja. Isten megbocsátását, gyógyító tevékenységét azonban az ember közreműködésének kell kísérnie. Ez a közreműködés leginkább az imádságban, az objektivitásra, igazságra törekvő teológiai párbeszédben és a szeretet cselekedeteiben valósulhat meg.

Jegyzetek:

  1. Az idézetet a Lábjegyzetek című blogon találtam.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük


*

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>