Szentháromsági személyek: a Fiú. 2.rész

Az előző bejegyzés a második isteni személynek adott “Ige” névvel foglalkozott. Ez a név a Fiú Atyától való eredésének értelmi jellegére mutat rá. Ebből kiindulva közelíthetünk meg több Szentírásban  említett nevet, tulajdonítást. A szentháromsági tulajdonításokban (appropriationes) egy isteni lényegre vonatkozó nevet, tulajdonságot tulajdonítunk egy isteni személynek, mert a név, a tulajdonság különlegesen tükrözi a személy sajátosságát. Így lehet az isteni bölcsességet az Igének tulajdonítani, hiszen az Ige az Atya tudásának, bölcsességének a kifejeződése. Ezért nevezi Aquinói Szent Tamás az Igét fogantatott vagy született Bölcsességnek (sapientia concepta vel nata, Summa Contra Gentiles IV. 12).

A bölcsesség sok jelentéssel bíró szó. Talán úgy lehetne leírni az emberi bölcsességet, mint a tudás teljességét. Ez a tudás azonban nem csak a részismeretek összessége, hanem az okok, összefüggések által megvilágított, összefüggő tudás, amelyben a részletek nem fedik el a teljességet, hanem megtalálják a helyüket a teljességben. Arisztotelész a bölcsességet a “legmagasabb dolgok” tudásával hozza kapcsolatba. Minthogy a legmagasabb Isten, aki mindennek végső oka és teremtője, ezért a bölcsesség Istenből indul ki és mindent Istenre vonatkoztat. A bölcsesség tehát a világot elsősorban Isten teremtményeként látja, a személyes élet, a világ eseményeit pedig a megváltás művének szempontjai szerint értelmezi. A bölcsesség Isten oldaláról nézve a teremtő, gondviselő és megváltó Isten bölcsessége. A “született Bölcsesség” jó kifejezés, mert egyszerre utal a három személy közös, lényegi bölcsességére (a személyek azonosak az isteni lényeggel, ez pedig az isteni bölcsességgel) és arra a módra, ahogyan ez az Igében öröktől fogva megszületik. Az Ige tehát az Atyától eredő, az Atya által kimondott, kifejezett isteni önismeret, tudás és bölcsesség. Az isteni önismeret, tudás és bölcsesség a közös isteni természet által mind a három személy isteni önismerete, tudása és bölcsessége, de az Igében ez az Atya által kimondott, Atyától eredő tudás és bölcsesség.

A Zsidókhoz írt levél (1,3) a Fiút az Atya dicsősége fényének, az Atya képmásának nevezi. A kép, az imago a teremtett világból és elsősorban az emberi alkotások világából vett fogalom. Ez a fogalom eleve tartalmazza a kép eredetijére való vonatkozást. A kép annál tökéletesebb, minél jobban hasonlít ahhoz, aminek a képéről van szó. Első pillanatra úgy tűnhet, hogy akkor, ha a kép eredetije elérhető, rendelkezésre áll, tulajdonképpen nincs is szükség a képre. A kép szükségessége csak abból a tökéletlenségből adódik, hogy nem áll rendelkezésre az eredeti. Hasonlóan lehetne vélekedni az értelmi megismerésben tapasztalható kettősségről is, amelyben az ismeret a megismert tárgy valamilyen képe. Teremtett világunkban az eredeti és képe, a megismert tárgy és a róla való ismeret vonatkozásai tökéletlenséget hordoznak magukban: a kép soha sem teljesen azonos az eredetivel, az ismeret sohasem a megismert tárgy teljes ismerete. Kép és eredeti, ismeret és megismert tárgy lényegükben, létezésükben különböznek egymástól. A tapasztalati  világunkban található egység és sokaság, megegyezés és eltérés magyarázatát keresi a metafizika. A magyarázat a dolgok összetettségére, korlátozott létére utal. Egyik bejegyzésben már említettük, hogy a metafizika természetfeletti “folytatása” a Szentháromság titkában található meg, amely titok megvilágítja, hogy a különbözőség nem csak a teremtett lét korlátaiból adódhat. Az önmagukban fennálló vonatkozások (relationes subsistentes) által meghatározott különbözőség a létezés teljességének éppen olyan alapstruktúrája, mint a létezés egysége. Ahogyan a létezés teljessége megegyezik például jóság teljességével, ugyanúgy a létezés teljessége megegyezik a három személlyel, ezek egymásra való vonatkozásával. Amíg azonban a létezés teljességének a jóság teljességével való azonosságát a természetes ész is képes belátni, az utóbbi azonosságot Isten kinyilatkoztatása nélkül még csak megközelíteni sem tudjuk. A lét teljességével azonos intellektuális élet teljességében is megvan valamilyen értelemben a teremtett világból ismerős, megismert és ismeret, eredeti és kép kettőssége. Ez a kettősség azonban analóg értelemben alkalmazható Istenre. Istenben az eredetekben megmutatkozó különbség nem szubsztanciák közti eltérésre alapozódó különbség. Az eredeti és a kép, a megismert és az ismeret lényegileg ugyanazok, az egyetlen különbséget csak az öröktől fogva tartó eredet vonatkozása állítja közéjük.

Az Igének az eredet-nélküli Atyától való eredete és a teremtett létezőknek a teremtetlen Istentől való eredete “strukturális” rokonságban van egymással. Az Ige és a teremtett létezők között hasonlóság állapítható meg, mert mindegyikük valamilyen eredés végpontja, terminusa. Az Ige Atyától való eredésének a végpontja az Atyával egylényegű Ige. Ez az eredés Istenen belüli eredés, az eredés végpontja is Istenen belül van és az eredés nem tekinthető szoros értelemben vett oksági kapcsolatnak. A teremtett létezők eredése szoros értelemben vett oksági kapcsolat, amely nem eredményez Istennel való egylényegűséget, hanem csak Istentől különböző, korlátozott létezést. Mégis a teremtett létezők és az Ige között olyan kapcsolat van, amelynek következtében az Ige a teremtés, a teremtett létezők ősmintájának tekinthető és a teremtett létezők eredése az Ige eredésében, mint mintában való (korlátozott) részesedésnek fogható fel. Így az Isten belső életét megközelíteni igyekvő szentháromságtan megvilágítja az isteni személyek teremtésben és az üdvösség történetében játszott szerepét is. Ennek részletesebb leírásában ismét támaszkodunk Gilles Emery OP már többször említett könyvére 1.

Amint az előző bejegyzésben láttuk az Ige tudása az Atyától eredő, az Atya által kifejezett tudás. Ez a tudás kiterjed az isteni természethez hasonló, Istenen kívüli dolgok létrehozásának, azaz a teremtésnek lehetőségeire is. Ezek közül az isteni akarat szabadon választotta ki világunkat, világunk teremtett létezőit. A teremtett létezőket Isten nem valamilyen tapasztalat által ismeri meg, hanem saját-maga ismerete által, hiszen a teremtés ideái az isteni természetben vannak. Ezáltal az isteni ismeret a teremtett létezés teljes mélységét magában foglalja, hiszen ez a teremtő ismerete. Az Ige, az Atya által kifejezett ismeret tehát magában foglalja a teremtés pontos “tervrajzát”, ahogyan a ház tervezőjének értelmében jelen van a ház terve. Isten szava, igéje azonban teremtő szó, teremtő ige. A Szentírásban többször olvashatjuk, hogy Isten mond valamit és ez valósággá válik egyszerűen azáltal, hogy Isten kimondja. A hatnapos teremtéstörténet refrénszerűen mondja el, hogy Isten “legyen” szava “létbehívó” szó: “És Isten szólt: »Legyen világosság!« És lett világosság” (Ter 1,3). A teremtés és a világ fenntartásának Atyától kiinduló, tőle eredő műve az Atya Szava, az Ige kimondása által valósul meg. Ezért mondja a Zsidókhoz írt levél (1, 1-3):

Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz a prófétákban; ezekben a végső napokban Fiában szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, aki által az időket is teremtette. Mint dicsőségének kisugárzása és lényegének képmása, ő tartja fenn hathatós szavával a mindenséget.

Aquinói Szent Tamás foglalkozik azzal, hogy miért volt különösen is illő (konveniens), hogy a három személy közül az Ige testesüljön meg (Summa Theologiae III q.3.a.8). A fő szempontot Szent Tamás az Ige és a teremtmények közti, fentebb említett hasonlóságban látja. Az Ige személye különösen is alkalmas volt arra, hogy a megtestesülés után az egész teremtés elsőszülöttje legyen és, hogy a bűn által elromlott világ az eredeti minta által állítódjon helyre. Szent Pál írja (Kol 1,15-17):

Ő a láthatatlan Isten képmása, és minden teremtmény elsőszülöttje, mert benne teremtetett minden az égben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, a trónusok és uralmak, a fejedelemségek és hatalmasságok. Minden őáltala és őérte teremtetett. Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn.

Szent Tamás három fokozatot említ a teremtmények Igéhez való hasonlóságával kapcsolatban. Az első fokozat minden teremtényre vonatkozik: itt a hasonlóság alapja az, hogy az Ige is, a teremtmények is valamilyen eredésből származnak. A második fokozatba az értelmes teremtmények tartoznak, akiknél értelmességük következtében nagyobb a hasonlóság. A harmadik fokozat már a természetfölötti rendre vonatkozik. Ez a hasonlóság már a Fiú Atyától való eredésével van kapcsolatban és a természetfölötti istengyermekségben nyilvánul meg. A megszentelő kegyelem, majd az üdvösségben megvalósuló boldogító istenlátás (visio beatifica) állapotában lévő igaz a Fiúhoz, mint az Atya Fiához való hasonlósága alapján részesedik a Szentháromság életében.

A következő bejegyzés témája a Szentlélek személye lesz.

Jegyzetek:

  1. Gilles Emery OP: The Trinitarian Theology of St Thomas Aquinas, Oxford, 2010

2 bejegyzés (“Szentháromsági személyek: a Fiú. 2.rész”)

  1. Kedves Matthaios!

    Nem ehhez a bejegyzéséhez szeretnék hozzászólni, hanem a jezsuitablogon kifejtett tevékenységéhez.
    Régóta figyelem, le vagyok nyűgözve tőle – a türelme, a felkészültsége, a szeretete. Szerintem erre a színvonalra a papok közül is kevesen lennének képesek. Igazi evangélizáció! Isten áldja meg érte!

    Üdvözlettel:
    Sallai Gábor

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük


*

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>