Jézus Krisztus, a mindenség királya

Az Egyház az egyházi év végén ünnepli Jézus Krisztust, mint a mindenség királyát. Az ünnep nem régi, 1925-ben vezette be XI. Piusz pápa. A régi rítus ezt az ünnepet október utolsó vasárnapján, az új rítus (Novus Ordo) pedig az egyházi év utolsó vasárnapján ünnepli. A két rítus könyörgései Jézust a mindenség királyának nevezik. Érdekes a két, ugyanolyan szöveggel kezdődő könyörgés eltérő befejezése. A régi könyörgés így szól (Vasárnapi Misekönyv P. Jávor Egon O.S.B. összeállításában és fordításában, Róma 1964):

Mindenható örök Isten, ki azt akartad, hogy szeretett Fiadban, a világegyetem királyában, minden megújuljon, add kegyelmesen, hogy a bűn átka által egymástól elszakított népek az Ő szelíd uralmának mind meghódoljanak.

Az új könyörgés nem beszél közvetlenül Jézus uralmáról a népekkel kapcsolatban:

Mindenható Istenünk, te öröktől fogva úgy határoztál, hogy szeretett Fiadban, a mindenség Királyában megújítasz mindent. Add, hogy az egész teremtett világ megszabaduljon a bűn szolgaságától, Fölségednek hódoljon, és szüntelenül dicsőítsen téged.

Némileg érthető az “uralom” szótól való tartózkodás. Az emberiség történelmében elkövetett legszörnyűbb bűnök valamilyen módon kapcsolódnak az uralomhoz, a hatalomhoz. A hatalom azonban realitás, nélküle elképzelhetetlen az emberi társadalom. A hatalom önmagábam véve tökéletesség és az emberek javának megvalósítására irányul. Ugyanakkor a hatalom  kívánása gyökere lehet a Sátán legnagyobb kísértéseinek. Ennek azok vannak kitéve, akik a hatalom közelébe kerülnek, legyen az egyházi vagy világi hatalom. A megoldás azonban nem lehet az, hogy a hatalom létéről nem veszünk tudomást, a hatalom “komplexusát”  mintegy a tudatlanba száműzzük. A megoldást az lehet, hogy az igazi hatalmat, Jézus Krisztus királyságát állítjuk szemünk elé.

A hatalom, mint tökéletesség a jó, a közjó megvalósítására irányuló képesség, a teremtménynek az Isten hatalmában való részesedése a társadalom és az egyének javára. A demokráciák lényeges vonása a különböző hatalmi ágak szétválasztása. Van törvényhozói hatalom (parlament), kormányzói hatalom (kormány) és bírói hatalom. Isten mindhárom hatalommal rendelkezik a teremtett világ fölött. Törvényeit követi az élettelen világ, a növényvilág, az állatvilág. Erkölcsi törvénye az emberi lélekbe van írva, kinyilatkoztatásában törvényeket adott. Isten kormányozza a világot, gondviselése által a világ elkerülhetetlenül halad az általa kijelőlt cél felé. Isten az igazságos bíró, akinek itéletét senki sem kerüli el.

A földi király Isten “királyságában” részesül, személye mindhárom hatalmi ág központja. Kormányoz, de ugyanakkor ő a legfőbb törvényhozó és bíró is királyságában. Kormányzati tevékenységének fontos része országa, országa népének védelme az ellenséggel szemben, akár élete árán is. A királyi hatalom Istentől származását jelzi az a szertartás, amelyen a királyt felkenik, átadják neki hatalma jelvényeit. Ha azonban a jó megvalósítására irányuló hatalom elveszti ezt a vonatkozását, személyes céllá válik, akkor ez gonosz zsarnoksággá válhat. Ezzel bizony sűrűn lehet találkozni a történelemben, sőt ennek demokrácia által álcázott formái ma is létezhetnek.

A zsidó népnek története első szakaszában nem volt királya. A pogány népeknél látott királyság helyett Istent tekintették királyuknak, a népet vezérek, bírák kormányozták. A nép azonban egyre jobban érezte a király hiányát, annak a személynek hiányát, akinek kezében összpontosul a hatalom. Izrael második királya, Dávid volt az, aki a szövetség ládáját Jeruzsálembe, az új fővárosba vitette, ezzel is kifejezésre juttatva királyságának Istentől származását. Az izraeli (júdeai) királyság története azonban, Dávidtól kezdve, a hatalommal való visszaélés, a királyi ház bűneinek története is volt. A királyságnak végül a babiloni fogság vetett véget. Izrael azonban reményét a Dávid házából származó, eljövendő királyba, a Messiásba helyezte, aki Isten hatalmából, királyságából különlegesen, a földi királyokat messze meghaladó módon részesedik.

A világban valóban megjelent az a királyi hatalom, amely nem egyszerű, természetes részesedés Isten hatalmában. Ez a hatalom áthidalja az isteni és emberi hatalom közti végtelen szakadékot, Krisztus királysága egyszerre isteni és emberi hatalom. Ennek a hatalomnak a jogcíme nem az emberi születés által történő öröklés, hanem az Atyától való örök születés. A világban megjelent az a király, aki által a világ lett. A királyi cím az Újszövetségben csak a szenvedéstörténetben merül fel: Jézus Pilátusnak adott válaszában és a kereszt felíratán. Ezek ugyancsak a királyság jogcímére utalnak: a király életét adta országáért, országa polgáraiért. Ez a királyi hatalom azonban nem csak az eszkatologikus időkre szóló igéret, ez a hatalom minden időre és mindenre kiterjed, ez most is jelenlévő hatalom, amely az eszkatologikus időkben lesz mindenki számára nyilvánvalóvá. Ezt a hatalmat a hit ismeri fel.

Horváth Sándor O.P. (1884-1956, ő és Schütz Antal a 20. század két legnagyobb magyar teológusa) Krisztus királyságáról írt könyvének (nem mindig könnyű olvasmány) egyik fejezetében Jézus Krisztust, mint a világtörténelem középpontját mutatja be. Gondolatmenete az ünnep liturgiájának szentleckéjéből (Kol 12-20) indul ki. Ez Krisztust a teremtmények elsőszülöttjének nevezi és a teremtésben betöltött szerepéről ezt írja:


Ő a láthatatlan Isten képmása,
és minden teremtmény elsőszülöttje,
mert benne teremtetett minden az égben és a földön,
a láthatók és a láthatatlanok,
a trónusok és uralmak,
a fejedelemségek és hatalmasságok.
Minden őáltala és őérte teremtetett.

A “teremtmények elsőszülöttje” kifejezés utal arra, hogy a teremtés egyúttal a megtestesülés és a megváltás kerete is. A világegyetem azért fejlődött az ősrobbanástól kezdve, hogy benne a megtestesülés és a megváltás megtörténhessen. Az emberi történelem korszakai és fejlődése is ezt a célt szolgálják. A rosszat, a bűnt is csak azért engedi meg Isten, hogy Krisztus győzelme nyilvánvalóvá legyen. Napjaink történései is Őt szolgálják. A nélküle indított történelmi vállalkozások kudarcai is az Ő dicsőségét tanúsítják. Birodalmak, történelmi, társadalmi rendszerek fölvirágoznak, virulnak, majd erejüket vesztve átadják a helyüket a következőnek, de az állandó, a megmaradó csak Jézus Krisztus királysága lehet.

A másik szentírási hely, amelyre Horváth Sándor O.P. hivatkozik, ugyancsak az ünnep liturgiájából való: ez a Jelenések könyvének 4. és 5. fejezete. Ezek leírják, hogy a Trónon Ülő kezében lévő hétpecsétes könyvet senki sem képes felnyitni, a pecséteket csak a Bárány törheti fel, aki a történelem értelme. A történelem titkai, amelyek számunkra érthetetlennek, összefüggéstelennek, véletlennek vagy éppen vereségnek tűnnek, a történelem középpontjában, Jézus Krisztusban nyernek értelmet. A történelem látható, külső eseményei a királyság történelmének külső epizódjai, ezt a királyságot szolgálják.

Jézus Krisztusnak ezt a királyságát, ünneplik október vagy az egyházi év utolsó vasárnapján. Az ünnep prefációja Jézus Krisztus országát az “igazság és élet, a szentség és kegyelem, az igazságosság, szeretet és béke” országának nevezi.

Egy bejegyzés (“Jézus Krisztus, a mindenség királya”)

  1. Csupán egy aprócska toldalék, az amúgy igen fontos témához.
    Érdemes egy pillanatra – egy lépést hátralépve – a liturgikus év keretén belül szemügyre venni a témát. Nem véletlen, hogy (most) mikor ünneplejük Krisztus királyságát. Az egyházi év utolsó vasárnapján megülni a szerető és megváltó Krisztus mindenhatóságát igencsak komoly reménnyel tölti el az ember szívét, lelkét. Jó dolog úgy lezárni, befejezni valamit, hogy közben a Szeretet palástja alatt tudjuk magunkat. Ez egy reményteli pont, sőt felkiáltó jel egy komoly mondat végére. Tudd ember, hogy Krisztus gondodat viseli, úgy ahogy azt fentebb írtad.
    Érdemes ezen elgondolkodva elkezdeni az új évet, az Adventet, s így talán gyümölcsözőbb lesz az számunkra.
    P.S. A gondolat magva Tánczos Vilmost illeti.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük


*

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>