Aquinói Szent Tamás Krisztus bírói hatalmáról (ST III q. 59)

A Summa Theologiae harmadik részének 59. kérdése a krisztológiai rész lezárása, a következő kérdés már a szentségtannal foglalkozik. Az alábbi fordítás a latin szövegből készült.

59. KÉRDÉS

[Krisztus bírói hatalmáról]

A továbbiakban Krisztus bírói hatalmáról lesz szó. Ezzel kapcsolatban hat kérdéssel foglalkozunk:

 1. Van-e Krisztusnak bírói hatalma?
 2. Megilleti-e ez őt mint embert?
 3. Érdemei alapján nyerte-e el ezt a hatalmat?
 4. Ez olyan egyetemes hatalom-e, amely minden emberre kiterjed?
 5. Amellett hogy a jelen időben ítélkezik, hoz-e majd a jövőben egy egyetemes ítéletet?
 6. Kiterjed-e bírói hatalma az angyalokra is?

Az utolsó ítélet végrehajtását célszerűbb lesz majd a világ végével kapcsolatban tárgyalni 1. Most tehát elegendő azokat a dolgokat érinteni, amelyek Krisztus méltóságára vonatkoznak.

1. SZAKASZ  [Van-e Krisztusnak bírói hatalma?]

Az első problémát így közelítjük meg:

1. Úgy látszik, hogy Krisztust különleges módon nem illeti meg a bírói hatalom. Valakinek a megítélése ugyanis az Úrra tartozik. Azt mondja a Rómaiaknak írt levél (Rom 14, 4), hogy ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel?  A teremtmények fölötti uralom azonban a teljes Szentháromságra tartozik. Nem kell tehát Krisztusnak különleges módon bírói hatalmat tulajdonítanunk.

2.  Ezenkívül, Dániel próféta könyve írja (Dan 7, 9), hogy az Ősöreg leült – majd hozzáteszi – ítéletet tartani és a könyveket megnyitották. De az Ősöreg, amint Hilarius mondja, az Atyát jelenti, mert az Atyában van az örökkévalóság. Tehát a bírói hatalmat inkább az Atyának, mint Krisztusnak kell tulajdonítani.

3.  Ezenkívül, annak kell ítélnie, aki meggyőz. Az mondja az Úr János evangéliuma szerint (Jn 14, 8), amikor majd eljön az, tudniillik a Szentlélek, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. Tehát a bírói hatalmat inkább a Szentléleknek kell tulajdonítani, mint Krisztusnak.

Ezzel szemben áll az, amit az Apostolok cselekedeteiben (ApCsel 10, 42) olvasunk: ő az, akit Isten élők és holtak bírájául rendelt.

Válaszul azt kell mondanunk, hogy az ítélkezéshez három dolog szükséges. Először szükséges  az alattvalók kényszerítésére való hatalom; azt mondja ugyanis Jézus, Sirák fiának könyve (Sir 7, 6), hogy ne törekedj a bírói tisztségre, csak akkor, ha van erőd letörni a jogtalanságot. Másodszor szükséges a helyes ítéletre való törekvés, hogy ne a gyűlölet vagy az irigység, hanem az igazság szeretete alapján szülessen meg az ítélet, amint ezt a Példabeszédek könyve mondja (Péld 3, 12): akit ugyanis szeret az Úr, azt megfeddi és mint az atya a fiában, benne kedvét leli.   Harmadszor szükséges a bölcsesség, amely alapján formálódik az ítélet. Jézus, Sirák fiának könyve szerint (Sir 10, 1): a bölcs bíró igazságot tesz népének. Ezek közül az első kettő eleve szükséges, de sajátosan a harmadik az, ami szerint formálódik az ítélet. Az ítélet ugyanis a bölcsesség vagy az igazság törvényén alapszik, ezek szerint születik. A Fiú azonban az Atyától születő bölcsesség, az Atyától eredő igazság, aki őt tökéletesen megjeleníti, így az Isten Fiának sajátosan tulajdonítható a bírói hatalom. Ezért mondja Szent Ágoston az igaz hitről szóló művében: ez az a változatlan igazság, amelyről helyesen állítható, hogy minden alkotásnak a törvénye és a mindenható alkotó teremtő erejeAmint mi és minden értelmes lélek az alsóbb dolgokról az igazság szerint helyesen ítélünk, bennünket az ítél meg, aki egyedül az igazság, akihez tartozunk. Fölötte azonban nem ítélkezik az Atya, mert ő nem kisebb az Atyánál. Ezért amikor az Atya ítélkezik, általa ítélkezik. Majd hozzáteszi: az Atya tehát senki fölött nem ítélkezik, hanem minden ítéletet átadott a Fiúnak.

Az 1. ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy az ellenvetés érvelése igazolja, hogy a birói hatalommal való rendelkezés a teljes Szentháromság közös tulajdonsága, ami igaz. Bizonyos tulajdonítás alapján azonban ezt a Fiúhoz rendeljük, amint mondtuk.

A 2. ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy amint Szent Ágoston írja a Szentháromságról szóló művének VI. könyvében, az örökkévalóságot az Atyának mint eredet nélkülinek tulajdonítjuk (az eredetnélküliségben benne van az örökkévalóság szempontja). Ugyanitt azt is mondja, hogy a Fiú az Atya teremtő ereje. Így tehát a bírói hatalmat az Atyának tulajdonítjuk, amennyiben ő a Fiú eredete. De a bírói hatalmat jelentése szerint a Fiúnak mint az Atya teremtő erejének és bölcsességének tulajdonítjuk. Az Atya ugyanis mindent a Fiú által teremtett, aki az ő teremtő ereje. Ennek megfelelően minden fölött a Fiú által ítél, aki az ő bölcsessége és igazsága. Erre utal Dániel próféta könyve is, amelyben olvashatjuk, hogy az Ősöreg trónján ül, majd később ehhez hozzáteszi, hogy az Emberfia az Ősöreghez járul, aki neki hatalmat, méltóságot és országot adott. Ezt úgy kell érteni, hogy az ítélet hatalmának eredete az Atyánál van, akitől ezt a hatalmat kapta a Fiú.

A 3. ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy amint Szent Ágoston írja a János evangéliumról szóló kommentárjában, Krisztus úgy mondja a Szentlélekről, hogy meggyőzi a világot a bűnről, mintha azt mondta volna, hogy ő szeretetet önt szívetekbe, hogy a félelemtől megszabadulva szabadon érveljetek. Így tehát a Szentléleknek az ítélkezés nem eredeti jelentése szerint tulajdonítódik, hanem az emberekben lévő, helyes ítélkezésre irányuló vonzalom értelmében.

2. SZAKASZ  [Megilleti-e Krisztust mint embert a bírói hatalom?]

A második problémát így közelítjük meg:

1.  Úgy látszik, hogy a bírói hatalom nem illeti meg Krisztust mint embert. Azt mondja ugyanis Szent Ágoston az igaz hitről szóló művében, hogy az ítélet annyiban illeti meg a Fiút, amennyiben ő maga az első igazság törvénye. Ez azonban Krisztusra mint Istenre vonatkozik. Tehát a bírói hatalom nem illeti meg Krisztust mint embert, hanem ez őt mint Istent illeti meg.

2.  Ezenkívül, a bírói hatalomhoz hozzátartozik a helyesen cselekvők jutalmazása, a rosszak büntetése. A jó cselekedetek jutalma azonban az örök boldogság, amelyet csak Isten tud megadni. Azt mondja ugyanis Szent Ágoston János evangéliumáról szóló kommentárjában, hogy az Istenben való részesedés által lesz a lélek boldog, nem pedig valamely szentségben lévő lélekben részesedés által. Tehát úgy látszik, hogy a bírói hatalom nem illeti meg Krisztust mint embert, hanem ez őt mint Istent illeti meg.

3.  Ezenkívül, Krisztus bírói hatalmához hozzátartozik a szív titkai feletti ítélet az Első korintusiaknak írt levél (1Kor 4,5) szerint: ne ítélkezzetek idő előtt, amíg el nem jön az Úr, aki megvilágítja a sötétség titkait és föltárja a szív szándékait. Ez azonban kizárólagosan az isteni hatalomhoz tartozik Jeremiás könyve (Jer 17, 9-10) szerint: gonosz és kifürkészhetetlen az ember szíve, ki ismeri ezt? Én, az Úr, aki kikutatja a szíveket és megvizsgálja a veséket, és aki kinek-kinek az útja szerint ad. Tehát a bírói hatalom nem illeti meg Krisztust mint embert, hanem ez őt mint Istent illeti meg.

Ezzel szemben áll az, amit János evangéliumában olvasunk (Jn 5, 27): hatalmat adott neki, hogy ítéletet tartson, mert ő az Emberfia.

Válaszul azt kell mondanunk, úgy tűnik, Aranyszájú Szent János János evangéliumát kommentálva azt mondja, hogy a bírói hatalom nem illeti meg Krisztust mint embert, hanem ez őt csak mint Istent illeti meg. Az idézett szöveget így magyarázza: hatalmat adott neki, hogy ítéletet tartson. Minthogy ő az Emberfia, ne csodálkozzatok ezen! Ugyanis nem azért kapta ezt a hatalmat, mert ember, hanem azért bíró ő, mert a kimondhatatlan Isten Fia. Minthogy a mondottak felette vannak annak, hogy csak mint emberre vonatkozzanak, a kijelentést kifejtve mondja, hogy ne csodálkozzatok, mert az Emberfia maga az Isten Fia. Ezt a feltámadás hatása alapján bizonyítja, amikor hozzáteszi: mert eljön az óra, amikor mindazok akik sírban vannak, meghalják az Isten Fiának szavát. Tudnunk kell azonban, hogy jóllehet Istennél marad az ítélkezés eredeti hatalma, az embereknek is megadatik Istentől a bírói hatalom azok felett, akik felett joghatóságuk van. Ezért mondja a Második Törvénykönyv (MTörv 1, 16): ami igazságos, azt ítéljétek, majd később hozzáteszi, hogy Istennél az ítélet, ti az ő hatalmából ítéltek. Az előzőekben azonban kifejtettük, hogy Krisztus emberi természetében az egész Egyház feje, Isten mindeneket a lába alá vetett. Így tehát megilleti őt mint embert is, hogy bírói hatalommal rendelkezzen. Ezért az Evangéliumban fent említett hatalmat így kell érteni: hatalmat adott neki az ítélkezésre, mert ő az Emberfia, nem ugyan a természet állapota miatt, mert így minden ember ilyen hatalommal rendelkezne. Aranyszájú Szent János ezt ellenzi. Ez a hatalom ugyanis a főség kegyelméhez 2. tartozik, amelyet Krisztus emberi természetében kapott. Tehát így a bírói hatalom három okból is megilleti Krisztust emberi természetében. (1) Megilleti őt ez az emberekkel való megegyezése és rokonsága miatt. Amint Isten a közbenső okok mint közelebbi hatások által működik, úgy az ember Krisztus által ítéli meg az embereket, hogy kedvesebb legyen nekik az ítélet. Ezért mondja a Zsidóknak írt levél (Zsid 4, 15), hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudná megtapasztalni gyöngeségeinket, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett, bűn nélkül. Járuljunk tehát bizalommal kegyelmének trónjához. (2) Mert az utolsó ítéletkor, amint Ágoston  mondja János evangéliumát kommentálva, megtörténik a halottak testének föltámadása, amelyet Isten az Emberfia által visz végbe, amint ugyanaz a Krisztus mint Isten Fia föltámasztja a lelkeket 3. (3) Mert, amint Szent Ágoston mondja az Úr igéjéről szóló könyvében, helyes, hogy a megítélendők lássák a bírót. A megítélendők pedig a jók és a rosszak. Úgy kell tehát ennek lennie, hogy a szolga formája mind a jóknak, mind a rosszaknak megmutatkozik, Isten formája azonban csak a jóknak lesz fenntartva.

Az 1. ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy az ítélet úgy tartozik az igazsághoz, mint ennek szabályához. Az ítélet pedig aszerint tartozik ahhoz az emberhez, akit átjár az igazság, ami szerint ő magával az igazsággal van valamilyen módon egységben. Úgy tartozik hozzá az ítélet, mint valamely törvényhez, valamely élő igazsághoz. Ezért Ágoston ugyanebben a könyvében hivatkozik arra, ami az Első korintusiaknak írt levélben van (1Kor 2, 15): a lelki ember mindent megítél. Krisztus lelke azonban minden egyéb teremtménynél inkább egységben volt az igazsággal és ez mindenkinél inkább betöltötte őt, ahogyan János evangéliuma (Jn 1, 14) mondja: láttuk őt, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. Eszerint Krisztus lelkéhez a legnagyobb mértékben hozzátartozik az, hogy ő mindenek fölött ítélkezzen.

A 2. ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy egyedül Isten tudja a lelkeket a benne való részesedés által boldoggá tenni. De Krisztushoz tartozik az, hogy mint fejük és üdvösségük szerzője, az embereket az üdvösségre vezesse, amint ezt a Zsidóknak írt levél mondja (Zsid 2, 10): aki sok fiat vezetett a dicsőségbe, üdvösségük szerzőjét, a szenvedés által vitte a tökéletességre.

A 3. ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy a szívek titkainak az ismerete és az ezek feletti ítélet önmagában véve egyedül Istenre tartozik. De Krisztus lelkének az istenségben való részesedése által megilleti őt is az, hogy megismerje és megítélje a szívek titkait, amint ezt Krisztus tudásával kapcsolatban  kifejtettük 4. Ezért olvashatjuk a Rómaiakhoz írt levélben (Rom 2, 16), hogy azon a napon Isten ítélni fog az emberek rejtett dolgai fölött Jézus Krisztus által.

3. SZAKASZ  [Érdemei alapján nyerte-e el Krisztus a bírói hatalmat?]

A harmadik problémát így közelítjük meg:

1. Úgy látszik, hogy Krisztus nem érdemei alapján nyerte el a bírói hatalmat. A bírói hatalom ugyanis a királyi méltóságból következik, amint ezt a Példabeszédek könyve mondja (Péld 20, 8):  a király, aki a bírói székben ül, minden gonoszt megsemmisít tekintetével. De a királyi méltósággal Jézus érdemek nélkül rendelkezik, mert ez az alapján jár neki, hogy ő az Atya Egyszülötte. Ezt írja ugyanis Lukács evangéliuma (Lk 1, 32): az Úristen neki adja atyjának Dávidnak trónját, és ő uralkodni fog Jákob házában mindörökké. Tehát Krisztus nem érdemei alapján nyerte el a bírói hatalmat.

2. Ezenkívül, amint mondtuk, a bírói hatalom megilleti Krisztust mint a mi főnket. A főség kegyelme azonban nem érdemei alapján jár Krisztusnak, hanem ez az isteni és emberi természet személyes egységéből következik. Láttuk dicsőségét, mint az Atya Egyszülöttének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal…mi mindnyájan az ő teljességéből merítettünk, ami főség kegyelmére vonatkozik. Tehát Krisztus nem érdemei alapján nyerte el a bírói hatalmat.

3. Ezenkívül, az Apostol mondja az Első korintusiaknak írt levélben (1Kor 2, 15): a lelki ember mindent megítél. De az ember a kegyelem által válik lelkivé, amelyet nem érdemei alapján kap, egyébként nem lenne kegyelem, amint a Rómaiaknak írt levél mondja (Rom 11, 6). Tehát, úgy látszik, hogy érdemeik alapján sem Krisztust, sem másokat nem illet meg a bírói hatalom, ez egyedül csak kegyelemből van.

Ezzel szemben áll az, amit Jób könyvében (Jób 36, 17) olvasunk: a te ügyed, mint az istentelen ügye ítéltetett meg, az üggyel az ítéletet is megkapod 5. Szent Ágoston is az Úr szavairól szóló könyvében azt mondja, hogy törvényt ül majd a bíró, aki maga is bíró előtt állt, elítéli majd az igazán bűnösöket az, akit hamisan ítéltek bűnösnek. 

Válaszul, azt kell mondanunk, semmi akadálya nincs annak,  hogy valakinek egy és ugyanaz a dolog különböző okok alapján járjon. Így Krisztusnak a feltámadt test dicsősége nemcsak az istenségnek való megfelelés és a lélek dicsősége miatt jár, hanem az emberi szenvedés érdemei alapján is. Hasonlóan azt kell mondanunk, hogy az ember Krisztus bírói hatalmát mind isteni személye, mind a főség méltósága, mind az állapotszerű kegyelem teljessége, mind pedig  érdemei miatt kapta. Isten igazságossága alapján bíró lett az, aki Isten igazságosságáért küzdött és győzött, és akit igazságtalanul elítéltek. Ezért mondja a Jelenések könyve (Jel 3, 21): győztem és Atyám trónján ülök. A trón pedig a bírói hatalomra vonatkozik a zsoltár szavai szerint (Zsolt 9, 5): a trónon ül és igazságosan ítélkezik.

Az 1. ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy az érvelés itt arra vonatkozik, hogy Krisztusnak a bírói hatalom az Isten Igéjével való egység miatt jár.

A 2. ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy az érvelés itt a főség kegyelmére vonatkozik.

A 3. ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy itt az érvelés az állapotszerű kegyelemre vonatkozik, ami Krisztus lelkének tökéletessége. Az azonban, hogy Krisztusnak emiatt jár a bírói hatalom, nem zárja ki azt, hogy ez érdemei alapján is jár neki.

4. SZAKASZ  [Krisztus bírói hatalma olyan egyetemes hatalom-e, amely minden emberre kiterjed?]

A negyedik problémát így közelítjük meg:

1. Úgy látszik, hogy Krisztust nem illeti meg a minden emberre kiterjedő bírói hatalom.  Azt olvassuk ugyanis Lukács evangéliumában (Lk 12, 13-14), hogy Krisztus, amikor valaki a tömegből ezt mondta: mondd meg testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget, ezt válaszolta: ember, ki tett meg engem bírónak vagy végrehajtónak köztetek? Tehát Krisztusnak nincs bírói hatalma minden emberi dolog fölött.

2.  Ezenkívül, senki sem ítélkezhet azok fölött, akik nincsenek neki alávetve. De a Zsidóknak írt levél szerint (Zsid  2, 8) még nem látjuk, hogy Krisztusnak mindenki alá lenne vetve. Tehát, úgy tűnik, Krisztusnak  nincs hatalma minden emberi dolog fölött.

3. Ezenkívül, Szent Ágoston mondja az Isten városáról című művében (XX), hogy az isteni ítélethez hozzátartozik az, hogy a jók ebben a világban időközönként szenvednek, máskor pedig jól élnek. Hasonlóan van ez a rosszakkal is. De így volt ez már Krisztus megtestesülése előtt is. Tehát Istennek nem minden emberi dologra vonatkozó ítélete tartozik Krisztus bírói hatalmához.

Ezzel szemben áll az, amit János evangéliumában olvasunk (Jn 5, 22): Isten minden ítéletet a Fiúnak adott.

Válaszul azt kell mondanunk, ha Krisztusról isteni természete szerint beszélünk, nyilvánvaló, hogy az Atya minden ítélete a Fiúra is tartozik, minthogy az Atya mindent Igéje által tesz. Ha azonban Krisztusról emberi természete szerint beszélünk, akkor is nyilvánvaló, hogy minden emberi dolog az ítélete alá tartozik. Ez három okból nyilvánvaló: (1) Krisztus lelkének az Isten Igéjéhez való viszonya alapján. Ha ugyanis a lelki ember mindent megítél (1Kor 2, 15), annál inkább igaz ez Krisztus lelkére, amely telve van Isten Igéjének igazságával. (2) Krisztus halálának érdeme alapján. Azt mondja ugyanis a Rómaiaknak írt levél (Rom 14, 10), hogy Krisztus azért halt meg és támadt föl, hogy a holtak és az élők fölött uralkodjon. Ezért mindenek felett ítélkezik. Az Apostol még hozzáfűzi, hogy mindnyájan az ő ítélőszéke előtt fogunk állni. Dániel próféta pedig azt mondja (Dan 7, 14), hogy hatalmat, méltóságot és országot adott neki, hogy minden népből, törzsből és nyelvből  szolgáljanak neki. (3) Az emberi dolgoknak az emberi üdvösség céljával való összefüggése alapján. Akit ugyanis megillet a fő dolog, azt megilletik az ehhez tartozó járulékos dolgok is. Minden emberi dolog azonban a boldogsághoz mint célhoz van rendelve. Ez pedig az örök üdvösség, amelyet Máté evangéliuma szerint (Mt 25, 31) Krisztus ítélete alapján egyesek elérnek, mások pedig nem. Így tehát nyilvánvaló, hogy Krisztus bírói hatalma minden emberi dologra kiterjed.

Az 1. ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy amint azt már említettük, a bírói hatalom a királyi méltóságból következik. Krisztus pedig, jóllehet őt az Isten királlyá tette, nem akart ideiglenesen egy földi királyságot a földön élve kormányozni, hiszen János evangéliuma szerint (Jn 18, 36) kijelentette: az én országom nem ebből a világból való. Hasonlóan nem akarta bírói hatalmát ideig való dolgok fölött gyakorolni az, aki azért jött, hogy az embereket az isteniekhez vezesse, amint azt Szent Ambrus az ellenvetésben említett hellyel kapcsolatban mondja: helyesen utasította el a földieket az, aki az isteniek miatt szállt le; nem tartotta méltónak, hogy perek bírája legyen és anyagi javak fölött döntsön, mert ő az élők és holtak bírája és az ő érdemeikről dönt.

A 2. ellenvetésre azt kell mondanunk, Krisztusnak minden alá van vetve annak a hatalomnak megfelelően, amelyet az Atyától mindennel kapcsolatban kapott, amint ezt Máté evangéliumában (Mt 28, 18) olvashatjuk: nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Hatalma gyakorlásának szempontjából azonban még nincs minden alávetve neki. Ez a jövőben fog megtörténni, amikor mindenkivel kapcsolatban beteljesíti akaratát, egyeseket üdvözítve, másokat büntetve.

A 3.ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy a megtestesülés előtt az ilyen ítéletek Krisztus mint Isten Igéje által történtek, a megtestesülés által lett az Igével személyes egységben lévő lelke részese ennek a hatalomnak.

5. SZAKASZ  [Amellett, hogy Krisztus a jelen időben ítélkezik, hoz-e majd a jövőben egy egyetemes ítéletet?]

Az ötödik problémát így közelítjük meg:

1. Úgy látszik, hogy a jelen időben folyó ítélkezés mellett nem lesz másik, egyetemes ítélet. A végső jutalmak és büntetések kiosztása után ugyanis fölösleges egy másik ítélet. De a jelen időben megtörténik a jutalmak és büntetések kiosztása, Lukács evangéliuma szerint (Lk 23, 43) ugyanis ezt mondja az Úr a latornak a kereszten: még ma velem leszel a Paradicsomban.  Továbbá Lukács evangéliumban olvassuk (Lk 16, 22), hogy  a gazdag meghalt, eltemették és a pokolban van. Tehát fölösleges az utolsó ítéletre várni.

2. Ezenkívül, Náhum próféta – egy másik fordítás szerint – azt mondja (Nah 1, 9), hogy nem ítéli meg az Úr ugyanazt kétszer. De Isten a jelen időben ítélkezik mind az ebben az időben lévőkre, mind a lelkiekre vonatkozóan. Tehát, úgy tűnik, nem kell másik, utolsó ítéletet várni.

3. Ezenkívül, a jutalom és a büntetés megfelel az érdemnek és az érdemtelenségnek. Ezek azonban nem tulajdonítódnak a testnek, csak amennyiben a test a lélek eszköze. Tehát a testnek semmilyen jutalom vagy büntetés nem jár, csak a lelken keresztül. Nincs tehát szükség másik ítéletre a végidőkben azért, hogy az ember testében jutalmazódjon vagy büntetődjön, azon kívül hogy ez most a lelkében megtörténik.

Ezzel szemben áll az, amit János evangéliumában olvasunk (Jn 12, 48): azok a szavak, amelyeket nektek mondottam, ítélnek majd meg benneteket az utolsó napon. Tehát lesz valamilyen ítélet az utolsó napon azon ítélet mellett, amely most történik.

Válaszul azt kell mondanunk, hogy valamely változó dolog fölött nem lehet ítéletet mondani, amíg ez a végső állapotát el nem éri. Nem lehet tökéletesen megmondani, hogy egy cselekedetre vonatkozó ítélet milyen lesz, amíg ez magában és hatásaiban le nem záródik, mert sok olyan cselekedet jónak látszik, amely hatásaiban káros. Ehhez hasonlóan az emberről sem lehet tökéletesen ítéletet mondani addig, amíg az élete be nem fejeződik, mert addig többször változhat a jóról rosszra, a rosszról jóra vagy a jóról még jobbra vagy a rosszról még rosszabbra. Ezért mondja az Apostol a Zsidókhoz írt levélben (Zsid 9, 27), hogy úgy van meghatározva, hogy az ember egyszer hal meg, ezt pedig követi az ítélet. Tudni kell azonban, hogy jóllehet önmagában véve a halálban az ember élete befejeződik, a tőle függő dolgokban azonban a jövőben is megmarad. Ez pedig ötféle módon történhet:

 1. Az emberek emlékezete által, néha az igazsággal ellentében lévő jó vagy rossz hír által.
 2. A gyermekek által, akik mintha az atyjukból lennének valamik. Jézus Sirák fiának könyve szerint (Sir 30, 4) meghalt ugyan ennek az atyja, de mintha nem halt volna meg, ugyanis hozzá hasonlót hagyott maga után. Sok jó atyának vannak rossz gyermekei és ez megfordítva is igaz.
 3. A tettek hatása által. Arius és mások csalása nyomán a hitetlenség a világ végéig jelen lesz, a hit  pedig az idők végéig fog terjedni az apostolok prédikációja nyomán.
 4. A test miatt, amelyet néha tisztességgel eltemetnek, néha pedig temetetlen marad, végül pedig elporladva teljesen elenyészik.
 5. Azon dolgok miatt, amelyekhez az ember érzelmileg erősen kötődött (gondoljunk itt bármilyen evilági dologra). Ezek közül egyesek gyorsabban elpusztulnak, mások hosszabb ideig fennmaradnak.

A fentiek azonban mindnyájan alá vannak vetve az isteni ítélet mérlegelésének, így ezekről tökéletes és nyilvános ítélet nem hozható mindaddig, amíg ennek a világnak a folyása tart. Ezért van szükség a végítéletre az utolsó napon, amikor az, ami bármely emberhez valamilyen módon hozzátartozik, tökéletesen és nyilvánosan megítéltetik.

Az 1. ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy egyesek véleménye szerint az ítélet napjáig a szentek lelke nem kapja meg jutalmát a mennyben és a kárhozottak lelke nem bűnhődik a pokolban 6. Ez azonban téves vélemény, mert az Apostol a Korintusiaknak írt második levelében (2Kor 5, 8) ezt mondja: bizakodunk és jobban szeretnénk kiköltözni a testből és az Úrral lenni, azaz ekkor már nem a hitben „járunk”, hanem a szemlélésben, amint ez kitűnik az ezt követő szövegből. Ez a szemlélés azonban Isten lényegében való látását jelenti, ez ugyanis az örök élet, amint ezt János evangéliuma (Jn 17, 3) mondja. Ezért nyilvánvaló, hogy a testtől elvált lelkek már az örök életben vannak. Így azt kell mondanunk, hogy a halál után az, ami a lélekre tartozik, változatlan állapotba kerül, ezért ami a lélek jutalmát illeti, nincs szükség további ítéletre. De vannak más, emberhez tartozó dolgok is, amelyek az idő teljes folyamatában hatnak, és ezek sem kerülik el az isteni ítéletet. Ennélfogva szükséges, hogy mindezek a dolgok az idők végén még egyszer ítélet alá kerüljenek. Jóllehet, az ember ez által már nem szerez érdemet vagy nem válik érdemtelenné, mégis ez hozzátartozik valamennyire jutalmához vagy büntetéséhez. Így szükséges van arra, hogy az utolsó ítéletben mindezek mérlegre kerüljenek.

A 2. ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy Isten nem ítéli meg kétszer ugyanazt. De a különböző szempontok szerinti kétszeri ítélkezés nem ellentmondás.

A 3. ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy jóllehet a test jutalma vagy büntetése a lélek jutalmától vagy büntetésétől függ, mégis, mivel a lélek a test miatt csak járulékosan változhat, a lélek elválva a testtől azonnal változatlan állapotba kerül és megkapja ítéletét. A test azonban a változásnak van alávetve egészen az idők végéig. Így szükséges az, hogy ekkor, az utolsó ítéletkor kapja meg jutalmát vagy büntetését.

6. SZAKASZ  [Kiterjed-e Krisztus bírói hatalma az angyalokra is?]

A hatodik problémát így közelítjük meg:

1. Úgy látszik, hogy Krisztus bírói hatalma nem terjed ki az angyalokra. A jó és rossz angyalok megítélése ugyanis már a világ kezdetén megtörtént, akkor, amikor egyesek a bűn által elestek, mások pedig megerősítést nyertek a boldogságban. Akiket azonban már megítéltek, nem szorulnak újabb ítéletre. Tehát Krisztus bírói hatalma nem terjed ki az angyalokra.

2.  Ezenkívül, nem lehet ugyanaz az ítélő és a megítélt. De az angyalok eljönnek Krisztussal együtt ítélni, amint azt Máté evangéliumában (Mt 25, 31) olvashatjuk: amikor eljön dicsőségében az Emberfia és vele együtt összes angyalai. Tehát, úgy tűnik, az angyalok fölött nem fog ítélkezni Krisztus.

3.  Ezenkívül, az angyalok a többi teremtmény fölött állnak. Ha tehát Krisztus nemcsak az emberek, hanem az angyalok bírája is, hasonló érvelés alapján az összes teremtmény bírája is. Ez azonban tévedésnek tűnik, mert ez az isteni gondviselés sajátossága. Ezt olvassuk Jób könyvében (Jób 34, 13): kit állított az egész föld fölé? Vagy kit tett a mindenség fölé, amelyet alkotott? 

Ezzel szemben áll az, amit az Apostol mond az Első korintusiaknak írt levélben (1Kor 6, 3): vajon nem tudjátok, hogy az angyalok fölött ítélkezünk? Krisztus tehát annál inkább rendelkezik bírói hatalommal az angyalok fölött.

Válaszul azt kell mondanunk, hogy az angyalok Krisztus bírói hatalma alatt vannak, nemcsak abból a szempontból, hogy ő az Isten Igéje, hanem emberi természete szempontjából is, ami háromféleképpen látható be:  (1) A felvett természet Istenhez való közelsége miatt. Azt olvassuk ugyanis a Zsidóknak írt levélben (Zsid 2, 16), hogy nem az angyalokat karolta fel, hanem Ábrahám utódát. Ezért Krisztus lelke inkább telve van Isten Igéjének igazságával, mint bármelyik angyal. Ezért ő világítja meg az angyalokat, ahogyan Aeropagita Dénes mondja a Mennyei hierarchiáról című műve 7. fejezetében. Így ő megítéli az angyalokat.  (2) A szenvedés alázata miatt Krisztus emberi természete kiérdemelte, hogy az angyalok fölé emeltessék, úgy, amint a Filippieknek írt levél mondja: Jézus nevére minden térd hajoljon meg, a mennyből, a földről és az alvilágból. Ezért Krisztusnak bírói hatalma van a jó és rossz angyalok fölött. Ezt jelzi a Jelenések könyve (Jel 7, 11): az összes angyal a trón körül állt.  (3) Az angyalok tevékenysége miatt, amelyek azon emberekre irányulnak, akiknek Krisztus különleges módon a feje. Ezt mondja ugyanis a Zsidóknak írt levél (Zsid 1, 14): ők mindnyájan szolgáló lelkek, azok miatt küldve, akik az üdvösség örökségét kapják.

Az angyalok alá vannak vetve Krisztus ítéletének a következő módokon:  (1) Az általuk végzett feladatok rájuk bízása miatt. Ez a feladattal való megbízás az ember Krisztus által is történt, akinek az angyalok szolgáltak Máté evangéliuma szerint (Mt 4, 11), és akit az ördögök kértek, hogy őket a disznókba küldje, amint ezt ugyancsak Máté evangéliuma mondja (Mt 8, 31).  (2) Az angyalok járulékos jutalmazása miatt. Az angyalok örülnek az ember üdvösségének, amint ezt Lukács evangéliumában (Lk 15, 10) olvassuk: Isten angyalai örülnek egy megtérő bűnös miatt. De az angyalok járulékos büntetése miatt is, amelyet itt szenvednek el vagy a pokolba zárva. Ez a járulékos büntetés Krisztustól mint embertől is van, ahogyan ezt Márk evangéliuma (Mk 1, 24) írja: mi közünk hozzád Názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket?  (3) A boldog angyalok lényegi jutalmát illetően, ami az örök boldogság és a rossz angyalok lényegi büntetését illetően, ami az örök kárhozat. Ez az alávetés azonban Krisztusnak mint Isten Örök Igéjének való alávetés.

Az 1. ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy az ellenvetés érvelése arra az ítéletre vonatkozik, amelynek eredménye a lényegi jutalom és a fő büntetés.

A 2. ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy amint Ágoston mondja az igaz vallásról szóló könyvében, jóllehet a szellemi mindenek fölött ítél, mégis őt megítéli maga az igazság. Ezért, jóllehet az angyalok szellemi létezésük folytán ítélnek, megítéltetnek azonban Krisztus által, aki maga az igazság.

A 3. ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy Krisztus ítélete nem csupán az angyalokra, hanem az egész teremtés kormányzására kiterjed. Ha ugyanis, amint Ágoston mondja a Szentháromságról szóló harmadik könyvében, az Isten az alsóbbakat valamilyen rend szerint a fölsőbbek által irányítja, szükséges, hogy mindent Krisztus összes teremtmény fölött lévő lelke kormányozzon. Ezért mondja az Apostol a Zsidóknak írt levélben (Zsid 2, 5): Isten nem az angyaloknak vetette alá az eljövendő világot, amely tudniillik annak van alávetve, akiről beszélünk, Krisztusnak. De e miatt mást sem állított Isten a föld fölé, mert egy és ugyanaz, Isten és ember az Úr Jézus Krisztus. Az ő megtestesülésének titkáról eddig mondottak legyenek a mostani időre elegek.

Jegyzetek:

 1. Valójában Szent Tamás soha sem jutott el a Summa-ban az eszkatológia tárgyalásáig. A gyónás szentségének tárgyalása közben, a 90. kérdésnél abbahagyta a Summa írását.
 2. A teológia Jézus Krisztusban három kegyelemről beszél (ST III q. 8 a. 5 ad 3): (1) az egység kegyelméről (gratia unionis), amelynek alapja az, hogy Krisztus emberi természetét hordozó személy az Örök Ige, (2) a benne lévő állapotszerű (habituális, megszentelő) kegyelemről és (3) a főség kegyelméről (gratia capitis), amely azt a kegyelmet jelenti, amelyben ő az Egyház, sőt az egész emberiség feje. Ez utóbbi az állapotszerű kegyelemtől csak szempontjában különbözik (ST III q. 8 a. 5).
 3. A lelkek föltámasztása az örök haláltól, a kárhozattól való megmentést jelenti.
 4. Szent Tamás a szövegben a „refluentia” szót használja, amelyet részesedéssel fordítottunk, de ami szószerint visszafolyást jelent. Itt Krisztusnak az emberi természet által befogadható olyan tökéletességéről van szó, amely  a boldogító istenlátásnak csak az egyedül őt megillető mértékét jelenti (ST III. q. 10 a. 2). Ebben az istenlátásban ismeri Krisztus mint ember a szívek titkait
 5. Szent Tamás a Vulgáta szövegeit használja. A most idézett résznél az újabb fordítások eltérnek a Vulgátától.
 6. Ezt a Szent Tamás által tévesnek mondott véleményt képviselte a 14. század elején XXII. János pápa (aki egyébként szentté avatta az Angyali Doktort). Utódának, XII. Benedeknek „Benedictus Deus” kezdetű rendelkezése dogmaként jelenti ki, hogy a a halált követően azonnal bekövetkezik az üdvözültek boldogító színről-színre látása, a kárhozottak szenvedése, illetve a még tisztulásra szorulók tisztító szenvedése.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük


*

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>