A vértanúság egysége és a keresztények megosztottsága

A keresztény vértanúk serege 2015-ben, Libiában 21 fővel gyarapodott. A 21 kopt vértanú csatlakozott azok sorához, akik Jézus Krisztus mellett életükkel tettek tanúságot. Az első vértanú, István diakónus által megkezdett sor tovább gyarapodott. Vannak idők, amikor a vértanúk kevesebben vannak, vannak idők, amikor sokaknak kell életükkel tanúságot tenni. Ez a történelmi körülményektől is függ. Még a 18. századi Európában is voltak keresztény vértanúk, amint ezt a francia forradalom alatt kivégzett kármelita nővérek példája mutatja. A 20. század legnagyobb keresztényüldözése a Szovjetunióban volt. A szovjet hatalom a legnagyobb ortodox egyház szinte teljes hierarchiáját és papságát kiirtotta. Legfrisebb hír: kivégeztek 100 asszír keresztényt.

A 21. század első évtizedeinek vértanúi közel-keleti keresztények, olyan egyházak tagjai, amelyek közül több az eredetét az apostoli korig vezeti vissza. A hagyomány szerint a kopt egyház alapítója Szent Márk evangelista volt, aki Alexandriában szenvedett vértanúságot. Olyan keresztény egyházakról van szó, amelyek ezeken a helyeken éltek szinte a kereszténység születése óta. Az első szakadások az efezusi és a kalcedoni zsinatok után történtek. A szakadások mögött krisztológiai eretenekségek voltak. A 4. és 5. század kereszténységét a krisztológiai álláspontok és az ezeket támogató területi egyházi hierarchiák, a patriarchátusok harca jellemezte. A doktrinális kérdések idönként összefonódtak egyházpolitikai, hatalmi harcokkal is. Az nesztorianizmus elitélése az efezusi zsinaton az alexandriai patriarchátus gyözelmét is hozta. A nesztorianizmus nem tekintette Jézust Istennek, hanem csak embernek, aki az Igével csak valamilyen szereteten alapuló, erkölcsi egységben van. Az igaz hitet a szent alexandriai patriarchák, Szent Atanáz (az ariánusok ellen) és Szent Cirill (a nesztorianusok ellen) védték meg. A nesztorianizmussal szemben a monfizitizmus egy másik végletes álláspontot képviselt, amely szerint Jézusnak csak egy isteni természete van, emberi természetét magába olvasztotta az isteni természet. A kalcedoni zsinat a monofizitizmust itélte el. A zsinat után is jelentős volt monofizitizmus támogatottsága (többek között) az alexandriai patriarchátus területén. Ez vezetett ahhoz a szakadáshoz, amely következtében a kalcedoni zsinathoz (és a bizánci birodalomhoz) hű melkiták elszakadtak a kalcedoni zsinatot nem vállaló koptoktól. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a krisztológiai viták folyamán dolgozódott ki az terminológia, amelyet végül az ortodox álláspont megfogalmazásában használtak. Így a terminológiai különbségek nem minden esetben jelentettek határozott tartalmi különbségeket is. Ezért különösen fontos a tisztázó teológiai kutatás és párbeszéd az apostoli folytonosságot megőrző katolikus, bizánci, nesztoriánus és monofizita egyházak között. Lehet ugyanis, hogy a monofizitának vagy nesztorianusnak tartott egyház jelenlegi (és eredeti) álláspontja nem a klasszikus értelemben vett nesztoriánus vagy monofizita álláspont. A nesztoriánus egyházak nagy része egyébként visszatért a katolikus egyházhoz, ezek alkotják az Iszlám Állam által üldözött keresztények egy jelentős csoportját (káld szertartású katolikus egyház, elsősorban Irakban).

A keleti egyházakkal kapcsolatban különösen fontos az, hogy amikor az egyházak közti egységről beszélünk, akkor azt is vegyük figyelembe, hogy az egység az időkön átívelő egység, folytonosság is, hiszen ez teremti meg a kapcsolatot Krisztus, az apostolok és közötttünk. Ennek az egységnek a megnyilvánulása az apostoli folytonossság, amely nem szakadt meg az „ősi” egyházakban, a katolikus, a bizánci, a nesztoriánus és a monofizita egyházakban. A katolikus egyház az apostoli folytonosság időkön átívelő egysége mellett még Péter és utódai hivatalának folytonosságát, egységét is vallja.

A vértanúság szemmelláthatóan keresztény, nem pedig egy adott felekezethez tartozó “jelenség”. Egy blog-bejegyzés felveti a kérdést, hogy ha a felekezetekre tagoltságot szembeállítjuk a vértanúságban megmutatkozó egységgel, akkor van-e még alapja vagy jogosultsága annak, hogy valaki  kitartóan és szorosan ragaszkodjon felekezetéhez. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a keresztény megosztottság nem Jézus akarata. Úgy tűnik, mintha Jézus imáit nem hallgatta volna meg az Atya, hiszen Jézus követőinek kért egységét a szentháromsági személyek lényegi egységéhez hasonlítja (Jn 17, 21-23):

Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél.

Mindennapi tapasztalatunk, hogy nagyszámú keresztény felekezet létezik, néha olyan „hittételekkel” is, amelyek logikailag kizárják más felekezetek bizonyos tételeit. Nyilvánvaló, hogy ez nem Isten akarata, ez nem valamilyen természetes fejlődés következménye. Ennek a jelenségnek a gyökere a bűn, de nem kizárólag az elszakadók a bűne (jóllehet ők a felelősek közvetlenül a szakadásért). Az is nyilvánvaló, hogy az évszázadok, évezredek óta szakadásban élőket nem terheli személyes bűn. A keresztények közti szakadás, az egység hiánya tehát súlyos hiány, botrány. Hogyan lehet ezt megszüntetni? Talán az a megoldás, hogy tekintsünk el a felekezetek közti különbségektől, csak azt nézzük, ami a összeköti őket és nyilvánítsuk a köztük lévő különbségeket jelentéktelen dolgoknak? Ez a program összhangban lenne a Kant utáni európai megközelítéssel. A metafizika kora lejárt és ezt nemcsak a szoros értelemben vett metafizikára érvényes. A vallások, felekezetek hitének állításai is tekinthetők valamilyen értelemben metafizikai tételeknek. Ne engedjük tehát, hogy ezek az embereket egymástól elválasszák, hiszen ezek már a múlt dolgai! Fogadjuk el a kereszténység érzelmi, erkölcsi értékeit és tekintsünk el a doktrinális különbségektől! Ha azonban mélyebben átgondoljuk ezt a megközelítést, akkor felfedezhetjük mögötte a teremtés értelmességével, a kinyilatkoztatás valóságával szembeni alapvető kételyt. Az olyan ökumenikus törekvések, amelyek ilyesmire építenek, nem a valódi egységet szolgálják.

Fel lehet azonban tenni a kérdést, ha így áll a dolog, akkor vajon le kell mondani arról az egységről, amelyért Jézus imádkozott. Nyilvánvalóan nem. Jézus imádsága a leghatékonyabb imádság az imádkozó személye miatt, aki maga az Ige. Mikor és hogyan fog akkor teljesen megvalósulni ez az egység? Nem tudjuk. Az emberre jellemző az, hogy az általa, bűnei által okozott kárt és romlást soha sem tudja önmagától maradéktalanul jóvátenni. A teljes egység Isten ajándéka lesz és megvalósulásának körülményei nem világosak előttünk. Létezik azonban a szentek egysége, amelyet az Apostoli Hitvallásban is megvallunk. Ez az egység a szentek közösségének az egysége. A régi katolikus teológia beszél a küzdő, a szenvedő és a megdicsőült egyházról. A küzdő egyház a történelemben élő, célja felé vándorló egyház. A szenvedő egyház a tisztítótűz katolikus tanítása alapján utal azokra, akik az üdvösség várományosai, de még nem méltóak Isten színről-színre látására. A megdicsőült egyház pedig az üdvözültek, a szentek közössége, amely közösségnek kiemelt csoportját alkotják a vértanuk. Tehát beszélhetünk közösségről, egységről azokkal a testvéreinkkel kapcsolatban, akiket keresztény hitükért Líbiában, Szíriában, Irakban megöltek, de ez az egység nem a katolikusok, koptok, protestánsok már itt a földön megvalósult egysége, hanem az a jövendő (és részben már megvalósult) egység, amely az üdvözültek, a szentek egysége.

Körülbelül 30 évvel ezelőtt olvastam Vlagyimir Szolovjov Az Antikrisztus legendája című novellájának egy részletét. Azóta többször is elolvastam. Örömmel fedeztem fel, hogy az interneten is megtalálható. Szerintem ez egy hasznos „ökumenikus olvasmány”, rávilágít a vértanúság és az ökumené összefüggéseire.

5 bejegyzés (“A vértanúság egysége és a keresztények megosztottsága”)

  • A katolikus álláspont: fontos különbség van a materiális és formális eretnekség között. A materiális eretnekség az, amikor a hitletéteménnyel ellentétes állítást képviselnek. A formális eretnekségben ehhez még az is hozzájárul, hogy ezt valaki úgy teszi, hogy ezt homályosan vagy nem homályosan tudja is. Az előbbi nem bűn, az utóbbi igen. A nesztoriánus és monofizita viták igazi tétje valójában “az Ige megtestesült és közöttünk lakott” kifejezés jelentése. A nesztoriánus álláspont szerint, aki közöttünk lakott, az tulajdonképpen nem az Ige volt. A monofizitizmus szerint az Ige igazán nem lakott köztünk, hiszen aki köztünk lakik, annak valódi embernek kell lennie. A kialakulatlan terminológia miatt azonban a “személy”, “természet” szavakat eltérő jelentésekkel használták, ezért előfordulhat, hogy egyes, első pillanatra helytelennek tűnő megfogalmazások mégis összeegyeztethetőek a kalcedoni dogmával (pl. egyes miafizita értelmezések).

  • Andreas Theurer (1966) a württembergi evangélikus egyház lelkipásztora és teológusa volt!!!!!
   (…)
   A szerző botránynak minősíti, hogy a kereszténység – figyelmen kívül hagyva Krisztus akaratát – évszázadok óta megosztott, és emberi belátás szerint még további évszázadokig az is marad, miközben nagyon kevesen vannak csak, akik hajlandóak lennének kritikusan megvizsgálni és komolyan megkérdőjelezni a másik fél szempontjain túl a sajátjaikat is.
   (…)
   Pál apostol óv az önmegváltásra irányuló mindenfajta próbálkozástól, „nehogy azt higgyük, Isten úgyis be kell engedjen a mennyországba, hisz annyira jó vagyok.
   (…)
   http://www.magyarkurir.hu/hirek/andreas-theurer-miert-ne-lehetnek-katolikus

 1. (…)A szerző szerint az Egyház valósága az, melyen keresztül „ésszerű és biztos” válaszokat nyerhetünk erre a kérdésre. Jézus tevékenységének történelmi tényét, Isten megtapasztalhatóvá válását, a Vele való találkozás hagyományát egyaránt az Egyház közvetíti számunkra. Ám úgy tűnik, a mai emberhez mindez igen nehezen jut csak el. A modern ember sokszor még azokat a szavakat sem érti, melyek segítéségével az Egyház át szeretné adni a kinyilatkoztatást. Giussani részletesen elemzi, hogy a középkori „egységes lelkülettől” hogyan jutottunk el a „gondolkodásmód széthullásáig”, mely elvezetett az „emberi eseményektől távol lévő Isten” képzetéig.
  .
  Az Egyház – a történelemben jelenlévő keresztény közösség – fontos jellemzője, hogy tudatosan vállalja Istenhez tarozását.
  (…)
  Az Egyházzal egy új életforma jött létre, melyet a communio szó ír le a legjobban. Ez elsősorban létezés- és cselekvésmódot jelent. Új etikáját az osztozás, erkölcsiségét pedig a szentségre törekvés jellemzi.
  .
  A katolikus felfogás szerint azonban az Egyház nem közösségek összege – mint a legtöbb protestáns megközelítés esetében –, hanem minden helyi közösség az egyetlen Egyház része.
  (…)
  http://magyarkurir.hu/hirek/luigi-giussani-miert-az-egyhaz

  • ‘A modern ember sokszor még azokat a szavakat sem érti, melyek segítségével az Egyház át szeretné adni a kinyilatkoztatást.’

   Ez a probléma nem csak a modern ember problémája. A kereszténység központi szavai a “megtestesülés”, “megváltás” és általában a hit igazságai minden időben problémát jelentettek. Szent Pál így ír erről: „A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége” (1 Kor 1, 22-24). A középkorban ezek a szavak tényleg nem hangzottak annyira idegenül, mint ma. Ennek oka az volt, hogy a kor kultúráját jobban átjárta a kereszténység. Ezekről a szavakról, igazságokról azonban nem lehet lemondani, mert ezek nélkül nincs kereszténység. Az sem megoldás, ha szavakat, igazságokat valami más, legyengített jelentésű szavakkal helyettesítjük. A szavaknak, a hit igazságainak maradniuk kell, inkább azokat az akadályokat kell megszüntetni, amelyek a szavak helyes jelentésének elfogadását gátolják. Ezért tűnik aggasztónak, amikor az akadályok eltávolítása helyett a kereszténység alapszavait, hitének igazságait megpróbálják valami mással helyettesíteni vagy ezek jelentését gyengíteni.

   Az áteredő bűn hatásai alatt álló emberi fejlődés sokszor nem képes arra, hogy az elért értékekre támaszkodva haladjon tovább. Néha a továbblépést csak ezek szükségtelen tagadásával tudják elképzelni. Ez történet az európai fejlődéssel is. A középkor szintézisébe nem tudták beleilleszteni az újkor tudományos és egyéb fejlődését. Ezért ezt eldobva haladtak tovább. Valójában nem a szintézissel volt a baj, de nem is az újkori tudományos stb. fejlődéssel, mert ezek nem mondanak ellen egymásnak, sőt kiegészítik egymást. A probléma inkább a fejlődés forradalmi, előzményeket megtagadó felfogásával volt és van.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük


*

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>