A teleológiai érv. 1.rész

Az előző, kozmológiai érvekről szóló bejegyzésekben láttuk, hogy a konkrét tapasztalatokból hogyan lehet eljutni egy olyan, tapasztalati világunkon kívüli létezőhöz, aki nélkül tapasztalataink sem lettek volna lehetségesek. Az ösvény, amely ehhez a létezőhöz vezetett, a létesítő, ható okok láncolata volt. A teleológiai vagy fizikoteológiai érv nem a ható okra, hanem a cél okra épül. Arisztotelész a dolgok magyarázatát négy ok felderítésében látta. Ezek: az anyagi ok (causa materialis), a formai ok (causa formalis), a létesítő vagy ható ok (causa efficiens) és a cél ok (causa finalis). Az első két ok a létező belső szerkezetének a megértéséhez szükséges, a két utóbbi ok viszont a létezőn kívüli dologra utal. A ható ok az a létezőn kívüli, szükséges magyarázat, amely nélkül a létező – ahogyan van – nem lenne érthető. Ható okok nélkül nem lenne érthető a változás, sőt az se, hogy valami egyáltalán létezik. Kérdés, hogy nem elég-e a magyarázathoz a ható ok, miért kell még egy okot, a cél okot is feltételezni. A cél ok feladata annak a magyarázata, hogy a ható ok miért éppen ezt az okozatot hozta létre, miért nem egy másikat, milyen cél valósul meg ennek az okozatnak a megvalósításával.

Az ember világában valóban értelmes kérdés, hogy valamit milyen célból csinál az ember. De értelmes ezt a kérdést kiterjeszteni az emberalatti világra is? Az emberalatti világra éppen az jellemző, hogy itt a létezők nem rendelkeznek tudattal, szabad akarattal, már pedig ezek teszik egyáltalán értelmessé a “mi célból” kérdést. Az emberalatti világban is találunk azonban olyan dolgokat, amelyekkel kapcsolatban mégis feltehető ez a kérdés, de ezeket a dolgokat ember készítette valamilyen célból. Ezekre jellemző, hogy egyes részeik önmagukban is “működnek”, de ez a működés önmagában nem magyarázza meg a dolgot. Példaként, a mechanikusabb dolgok helyett, vegyünk “szellemibb” termékeket. Egy szimfónia hangjegyei önmagukban is jelentéssel bírnak, utalnak egy adott magasságú hangra, hangszerre stb. Mégis ez a jelentés nem adja meg a teljes szimfónia  ”magyarázatát”. Vagy vegyünk egy szoftvert, egy számítógépes programot. Ez a példa azért érdekes, mert  – úgy tűnik – szoftverekre emlékeztető dolgokkal az emberalatti világban is találkozunk, ilyen lehet például a sokat emlegetett genetikai kód. Ha egy program egy utasítását (pl. if (a==b) then x=x+1) nézzük, ennek önmagában is van értelme, meg tudjuk mondani, mit csinál az utasítás. Mégis a konkrét utasítás teljes értelmét csak maga a program adhatja meg, csak ez ad magyarázatot arra, hogy az utasítás miért éppen az adott helyen van a programban.

Kérdés, hogy a fenti gondolat alkalmazható-e azokra a dolgokra is, amelyeket nem az ember alkotott. Ahogyan az univerzum előttünk áll törvényeivel, fejlődésével, magyarázható-e csak az egyedi ható okok hatásával? Az előzőekben többször hivatkoztunk arra, hogy metafizikai szempontból a világegyetem történései, változásai valamilyen lehetőségből  megvalósultságba, aktualitásba való átmenetként értelmezhetők. A változásnál azonban a lehetőségből nem akármilyen aktualitásba történhet átmenet. A hóvirágból nem lehet elefánt. A lehetőséghez tehát adott megvalósultság vagy megvalósultságok vannak hozzárendelve, a ható ok a lehetőségből csak ilyen megvalósultságokat eredményezhet. A lehetőségnek és ható oknak ezt, az adott megvalósuláshoz való hozzárendelését nevezzük tulajdonképpen cél oknak (causa finalis). Értelmes létező a lehetséges megvalósulások között szabadon válogathat. Értelemmel nem rendelkező létező esetében a cél “bele vam írva” a létező természetébe. A cél felé nem szabad akaratú döntés következtében halad, hanem  lényege, természete következtében “vonzódik” felé. Ez a hozzárendelés mutatkozik meg a természeti törvényekben, amikor azt tapasztaljuk, hogy egy adott lehetőséget egy határozott megvalósulás követ. A magyarázatok keresése közben felmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen mi az oka a hozzárendelésnek, magának a cél oknak.

A kérdéssel kapcsolatban azt kell figyelembe venni, hogy a hozzárendelés tulajdonképpen egy egyelőre még valóságosan nem létező dologhoz történik. A hozzárendelt aktualitás még nem létezik, ez csak a jővőben, a változás után lesz létező.  Még nem létező, jövőben megvalósuló valamihez való hozzárendelést azonban csak szellemi létező végezhet, aki értelmével képes a jövőben bekövetkező dolgok ismeretére, tervezésére is. Az ember világában megtaláljuk ezt a szellemi létezőt: ez az ember. Az ember alatti világban azonban a hozzárendelés magyarázatára fel kell tételeznünk egy más szellemi létezőt. Az érv ereje abból a tapasztalatból származik, hogy a világ olyan értelemben rendezett, hogy egy konkrét létezőből nem lehet akármi, például hóvirágból elefánt, az elengedett alma egyszer nem száguldhat ki a világűrbe,  máskor pedig leesik stb. Ez pedig egy olyan hozzárendelést jelent, amelyben az, ami valamihez hozzárendelődik már létezik konkrétumként, de az, amihez a hozzárendelés történik még nem. A még konkrétan, “anyagilag” nem létező dolgok létét azonban csak valamilyen értelemben való létként lehet elképzelni.

A fenti gondolatmenet metafizikai jellegű, de tapasztalati elemként benne van a természeti törvényekre való hívatkozás is. Érdekes azonban, hogy az érvelésben nem volt szó a célszerűségről olyan értelemben, hogy a természetben minden célszerű lenne, mindennek meg lenne a szerepe, például az élőlény szervezetében. Valójában még csak azt sem kellett feltenni, hogy mindent szigorúan determinisztikus természeti törvények szabályoznak.

A fenti gondolatmenet nem könnyű, viszont a belátás után közvetlenül vezet egy világon kívüli intelligencia létezéséhez. A használt metafizikai fogalmak szemléltetéséhez régebben nem állt rendelkezésre olyan jó hasonlat, mint a szoftver, a számítógépes program. A következő bejegyzés ezzel az újabb “szemléltető eszközzel” fog foglalkozni. Természetesen nem arról lesz szó, hogy ezt a “modellt” minden további nélkül átvigyük az univerzumra, szerintem azonban a “modell” analógiaként jól működik.

6 bejegyzés (“A teleológiai érv. 1.rész”)

 1. ‘A cél ok feladata annak a magyarázata, hogy a ható ok miért éppen ezt az okozatot hozta létre, miért nem egy másikat, milyen cél valósul meg ennek az okozatnak a megvalósításával.’

  Nem gyengíti az érvet az, hogy eleve feltesszük, hogy egy ‘cél’ valósul meg?

  • Valójában a “cél”, “cél ok” szavak csak arra tapasztalatra utalnak, hogy egy adott lehetőségből a jövőben egy adott megvalósulás következik. Tehát itt a jelen állapotból egy jövőbeni állapot megvalósulásához való hozzárendelésről van szó, tudatosságot nem feltételezve. A magyar “cél” szóban hangulatilag benne lehet valami tudatosság is. A latin “causa finalis” kifejezés ebből a szempontból jobbnak tűnik, mert a latin “finis” szó eredetileg véget, végkifejletet jelent. A magyarban erre talán a “finis” szó utal, de ennek sem ez az igazi jelentése. A jövőt is elképzelni tudó ember esetében a jövő állapot megvalósítása tudatos célként jelenhet meg. Ilyen, tudatos értelemben vett célt azonban az érv nem tételez fel. Az már az érv következtetése, hogy az emberalatti világban tapasztalt, tágabb értelemben vett “célok” mögött is egy tudat van.

 2. Kedves Matthaios!

  ‘A cél ok feladata annak a magyarázata, hogy a ható ok miért éppen ezt az okozatot hozta létre, miért nem egy másikat, milyen cél valósul meg ennek az okozatnak a megvalósításával.’

  Nem látom, hogy hogy válik szét a cél ok és a ható ok, ha mondjuk eldobok egy labdát. A sebességből és az irányból meg tudom mondani, hogy merre száll. Azért száll, mert eldobtam, és azért ‘úgy’ száll, mert ‘úgy’ dobtam.

  Nem felesleges itt a két ok?

  • A cél ok itt úgy jön be a képbe, hogy azért dobom a labdát ilyen sebességgek, ilyen irányban, hogy beleessen például a kosárba. A ható ok megmagyarázza a labda pályáját, egészen a kosárba esésig. Mégis a magyarázathoz hozzátartozik az a szándékom is, hogy a kosárba akartam dobni, nem pedig valamit eldobni, hogy a kutya visszahozza. Szándékom, a cél ok, azt jelzi, hogy egy jővőben bekövetkező esemény, a labda kosárba esése miatt adtam pontosan akkora irányt és sebességet a labdának, hogy a kosárba essen. A jövőre irányultság azonban megtalálható az élettelen világban is. A ható ok megmagyarázza a lehetőségből a ténylegességbe való átmenet hogyanját, nyitva marad azonban az a kérdés, hogy mi magyarázza meg a ható ok ezen végállapot felé irányultságát, hiszen ez a végállapot a ható ok működése alatt még nem létezik a tapasztalható valóság rendjében. Tehát itt nem arról van szó, hogy a ható ok mellett egy másik, ható okon teljesen kívül álló okról van szó. A ható ok irányultságáról van szó, amely a még nem létező jövő állapot felé mutat.

  • ‘A cél ok itt úgy jön be a képbe, hogy azért dobom a labdát ilyen sebességgek, ilyen irányban, hogy beleessen például a kosárba. ‘

   ‘De mi lehetett ezzel a célja?’ Az anekdota szerint Metternich mondta ezt, amikor értesült Sándor cár haláláról.

   Továbbra is abban látom a cél ok veszélyét, hogy célt és céltudatot csempész oda is, ahova esetleg nem kellene.
   ‘a világnak oka van’ – ‘a világgal valakinek célja van’
   A második kijelentés már mintha mondana is valamit Istenről. Először nem azt kéne belátni, hogy a céllal bíró valaki létezik egyáltalán?

  • Bevallom, amikor először kezdtem el foglalkozni a cél-oksággal, nekem is voltak hasonló érzéseim. Ami miatt végül elfogadhatónak tartom a cél ok létét, az a metafizikai gondolatmenet, amely szerint, például a fizikai törvények is, az éppen most létező dolgot hozzákötik egy még meg nem valósult, jövőben lévő, a fizika világában még nem létező dologhoz. Ilyen hozzárendelés feltételez egy olyan “környezetet”, amelyben a fizikai világban még nem létező dolog is valamilyen módon létezik. Ennek a “környezetnek” a fizikai világon kívül kell lennie, mert a fizikai világban csak a pillanat, csak a jelen van. Az ember értelme olyan környezet, amely képes túllépni a pillanat korlátán, elvonatkoztatni a jelentől. Az emberi értelemről azonban ebben az esetben nem lehet szó, mert nyílván nem az ember csinálta a fizikai törvényeket. A legutóbbi állítás bármennyire is nyilvánvalónak látszik, részben vagy egészben megkérdőjelezik. A kétely annyiban jogos, hogy a világban önálló létezőként, például valamilyen szoftverként nem léteznek a fizikai törvények, tehát ezek értelmünk létezői (ens rationis). Viszont a világban valóban érvényesülnek ezek a törvények. Ez a felismerés az alapja annak, hogy értelmünkben már elkülönített, bizonyos fokig önálló létezőként jelennek meg a fizikai törvények. Miután már eljutottunk Istenhez, a fizikai törvények eredetét Isten teremtő eszméjében (idea creatrix) látjuk, értelmünk az érzékszervi adatok közvetítésével ezeket az eszméket ismeri föl, részlegesen és tökéletlenül.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük


*

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>