A kereszténység hatása a kultúrára

Az előző bejegyzésekben a kereszténységgel mint kulturális jelenséggel foglalkoztunk. Richard Dawkins terminológiáját használva a kereszténységre is alkalmaztuk a mém illetve mémplex fogalmát. Megállapítottuk azonban, hogy ez a mém alapjaiban különbözik a többi kulturális mémtől, mert ez természetfölötti eredetű, és az igazi befogadása a megigazulásban  történik. Erről a mémről célját tekintve állítható, hogy ez természetfölötti. Hasonlóan, vele kapcsolatban természetfölötti eszköz okságról is lehet beszélni, mert ez a mém eszköz Isten kezében, eszközként közvetíti emberről, emberre, generációról generációra a megváltás hatását.

Amikor tehát a kereszténységnek a kulturális hatásáról beszélünk, akkor analógiaként a természet és a természetfölötti viszonyára hivatkozhatunk. Ennek a viszonynak az értelmi megközelítése egyébként a teológia legnehezebb, teljességgel talán soha meg nem oldható problémája, mert itt a kegyelem misztériumáról van szó. A továbbiakban inkább csak néhány általánosabb megállapításra szorítkozunk. Mindenekelőtt a természetes rend bizonyos autonómiájára szeretnénk felhívni a figyelmet. A kegyelmi rend nem ennek a rendnek a lecserélése, hanem erre épül. A kultúra a természetes rend része, feladata az ember természetes értelemben vett céljai megvalósításának a támogatása. A természetes rend, a kultúra valamilyen autonómiája azonban nem jelenti a célok teljes autonómiáját. is. Az ember természetes céljai és ezzel együtt a kultúra céljai alárendelt, eszközjellegű célok az ember természetfeletti céljának elérésében. A kereszténységben tehát megjelent az a természetfölötti cél, amely az ember igazi végső célja. Mindazonáltal a kultúra, sajátos célkitűzései továbbra is a természetes rendhez tartoznak, ezért például az Egyház soha nem veheti át az állam szerepét.

A személyes bűn és az áteredő bűn következményeitől a kultúra sem mentes. Az ősbűn előtti állapotot az jellemezte, hogy az ember teljesen alávetette magát Istennek és Isten különleges ajándékaként az ember szenvedélyei teljesen alá voltak vetve az értelemnek. Az eredeti szentség és igazság állapotát Isten úgynevezett természeten kívüli adományai, a dona praeternaturalia kísérték. Ezek a szenvedélyek fölötti teljes uralmon kívül még tartalmazták a haláltól, a szenvedésektől való mentességet is. Az ősbűn után azonban ez a helyzet megváltozott. Ezzel nemcsak az eredeti szentség és igazság, a megszentelő kegyelem állapota veszett el, hanem az ember elvesztette a rendkívüli, természeten kívüli adományokat is, azaz a haláltól, a szenvedéstől való mentességet és azt az eredeti épséget, amely szerint az ember teljesen ura volt belső világának, szenvedélyeinek. A korai protestáns teológia szerint az ősbűn az emberi természetet teljesen lerombolta. A katolikus tanítás szerint azonban az emberi természet az ősbűn hatására nem rombolódott le teljesen, ezt csak súlyos seb érte. A trienti zsinat hangsúlyozza, hogy az ember a kegyelem nélkül is képes valamilyen jóra. Ezért nem indokolt, hogy a kereszténység mintegy új kultúraként a régi kultúra helyére lépjen. Akik szerint az emberi természet teljesen leromlott, szükségképpen valamilyen államegyházi megközelítést képviselnek. A megszentelő kegyelemtől való megfosztottságot és a természet megsebzettségét Ádám utódai azonban az áteredő bűn által öröklik. Az áteredő bűn hatásait így írja le a Katolikus Egyház Katekizmusa (400):

Az eredeti igazságnak köszönhető összhang megbomlott; megtört a lélek szellemi képességeinek uralma a test fölött; a férfi és a nõ közötti egységben feszültségek támadtak; kapcsolataikat az ösztönösség és az uralomvágy határozta meg. A teremtéssel való összhang is összetört: a látható teremtés idegen és ellenséges lett. Az ember miatt a teremtés a romlás rabszolgaságába süllyedt. Végül valóság lett az a következmény is, amit az engedetlenség esetére Isten kifejezetten kilátásba helyezett:  az ember “visszatér a porba, melyből vétetett”. Az emberiség történelmébe belép a halál.

Ezen hatásoktól nyilván az ember műve, a kultúra sem lehet mentes. A kereszténység tehát amikor találkozik egy kultúrával, ez magán hordja az áteredő bűn hatásait, hasonlóan az emberhez, a kultúra létrehozójához. A katolikus teológia szerint a kinyilatkoztatás nélkül általában véve lehetetlen az összes természetes vallási és erkölcsi igazság biztos megismerése anélkül, hogy ez tévedésekkel ne keveredne. Hasonlóan, általában lehetetlen a bukott természet állapotában gyógyító kegyelem (gratia sanans) nélkül hosszú időn keresztül a teljes erkölcsi rendnek megfelelően élni és a súlyos kísértéseket elkerülni 1. Ami igaz az emberre, az igaz a kultúrájára is.

A kereszténységnek, amint arról már szó volt, nem feladata új kultúra megteremtése, de feladata a „kultúra sebeinek” a gyógyítása. Éppen a megsebzettség miatt a kultúra nem tud igazán kultúra lenni, nem tud feladatának eleget tenni. Az előző bejegyzésben a kultúrát úgy jellemeztük, hogy ez egy külső felkészültség (dispositio, habitus), amely párhuzamba állítható az embernek a jóra való belső felkészültségeivel, az erényekkel. A külső felkészültségnek feladata, hogy az erények fejlődését, az erényekből fakadó cselekvést, az erényes életet támogassa. Az embernek természeténél fogva hajlama van az erényekre, Aquinói Szent Tamás szerint az erényeknek bennünk természetes alapja van (ST I-II q. 63 a. 3). A bűn által az erényekre való természetes hajlam gyengül meg. Ennek következtében az ember műve, a kultúra külső felkészültségei sem szolgálnak már minden esetben az erény támogatására, sőt előfordulhat, hogy ezek az erényes cselekedet ellenkezőjét, a bűnt támogatják. Ilyen értelemben a kultúra hordozója lehet annak, amit a modern teológia strukturális bűnnek nevez. A fogalom helyes használata érdekében azonban meg kell jegyezni, hogy a strukturális bűn nem azonos áteredő bűnnel, ez ennek olyan hatása, amely a kultúrában, társadalomban mutatkozhat meg, akadályt állítva az erényes cselekvésnek, erényes életnek.

Mi által fejti ki a kereszténység gyógyító hatását? A válasz tulajdonképpen egyszerű: azon kultúrában élők által, akik keresztény életet élnek. Az igazi keresztény élet, az érezhető keresztény jelenlét a kultúrában hozzásegíti ezt ahhoz, hogy igazi, természetes rendbeli feladatát be tudja tölteni. A gyógyító kegyelem kulturális hatása az, hogy a kultúra olyan változásokon megy keresztül, amelynek következtében az erényes cselekedetek, erényes életet esetleg gátló kulturális felkészültségek megszűnnek és ezek helyét a kultúra igazi, természetes céljának megfelelő felkészültségek veszik át. Ennek a kulturális hatásnak a kifejtéséhez azonban a kultúrában való megfelelő keresztény jelenlét szükséges. Ilyen jelenlét hiányában még az eredetileg kereszténynek tekintett kultúra is egyre kevésbé lesz alkalmas feladata betöltéséhez, olyan mémek terjednek el benne, amelyek kifejezetten az erényes élet ellen hatnak.

Az előzőekben már többször volt szó a kultúra és az erények kapcsolatáról. A kultúra tulajdonképpen az értelmi és erkölcsi (akaratban lévő) erények szolgálatában áll. Az erények valamilyen jó megtételére való készségek. Az értelem erényei közé tartozik a tudomány, de ide tartozik például a földművesek, kézművesek, orvosok, művészek stb. által gyakorolt erény is, amelyet a sokféle értelemben használatos ars latin szó jelölhet. Aquinói Szent Tamás, követve az erkölcstani hagyományt, a természetes erkölcsi (tehát nem értelmi) erények rendszerét a négy sarkalatos erényre, az okosság (prudentia), az igazságosság (iustitia), az erősség (fortitudo) és a mértékletesség (temperantia) erényeire építi. Az okosság tulajdonképpen az értelem erényének is tekinthető, ez az értelem konkrét, gyakorlati cselekedetekre vonatkozó helyes itéletének és irányításának az erénye. Az igazságosság erénye az ember másokkal (Istennel és emberrel) való kapcsolatára vonatkozik. Alapelve a suum cuique, annak megadása, ami valakinek jár. Az erősség, a bátorság erénye a nehéz helyzetekben (veszélyekben, fenyegetésekben) való helyes cselekvésre való készség. A mértékletesség erénye az ember anyagi, állati létezéséből adódó szenvedélyeire vonatkozik. A tomista erkölcstan nem tekinti ezeket összességükben eleve rossznak. A mértékletesség erénye arra való készség, hogy ezek a szellemi lélek uralma alatt legyenek. Az erények nem elszigetelt készségek, ezek élő rendszert alkotnak. Az okosság erénye, mint a helyes ítélet és irányítás erénye bizonyos értelemben véve ennek a rendszernek a középpontja, de a középpont nem létezhet a többi erény nélkül.

Mint említettük az erények gyakorlására az emberben természetes hajlam van, de ezek a gyakorlás révén fejlődnek, erősödnek. A bűn éppen ezt a természetes hajlamot gyengíti, mégpedig elsősorban az erkölcsi (akarati) erények területén. Ez a magyarázata annak, hogy lehetséges az igen gyors természettudományos és technikai haladás erkölcsi fejlődés nélkül is. Az említett meggyengülés miatt az okosság nem mindig tudja betölteni központi szerepét és ezért az egyes erények fejlődésében elszigetelődés, egyensúlytalanság alakulhat ki. Erre jó példa napjaink „humanizmusa”, amelyben a jó mellett felfedezhető az erény okosságot nem figyelembe vevő egyoldalúsága, elferdülése is.

A megigazulással a lélekbe a megszentelő kegyelemmel együtt nemcsak a hit, a remény és a szeretet teológiai erényei öntődnek, hanem Szent Tamás szerint az erkölcsi erények is (virtutes morales infusae, ST I-II q. 63 a. 3). Az erények természetes megalapozása, az erre való hajlam ugyanis nem elég a természetfölötti életre, amelyhez az Isten felé vezető út alárendelt céljai is hozzátartoznak, ezért az ezen célokra irányuló erényeknek is természetfölöttieknek kell lenniük. A természetfölötti életben a belénk öntött erkölcsi erények a természetes alap helyett a teológiai erényekre (hit, remény, szeretet) támaszkodnak. A  belénk öntött erkölcsi erények azonban nem teszik a szerzett erényeket fölöslegessé, ezek a belénk öntött erények eszközei lesznek. Az okosság erényének központi szerepe is megmarad, de az erények igazi új középpontja a szeretet teológiai erénye lesz (ST I-II 65. a. 2), amely Isten és embertársaink természetfölötti szeretetére vonatkozik. A bűn által meggyengült, erényekre való természetes hajlam sérülésének gyógyítása tehát nem ennek egyszerű helyreállítása által történik, hanem az egész erkölcsi élet természetfölötti alapra helyeződik. Az erények új természetfölötti rendszerének szempontjából már világosan látszanak például korunk „humanizmusának” tévedései, amelyek éppen embertársaink igazi szeretete ellen dolgoznak, akadályozva például az ember végső céljának eléréséhez szükséges megtérést.

A kultúra gyógyításának keresztény módszerét jól érzékelteti Szent Pál apostol Filemonhoz írt levele. Szent Pál mai szemmel nézve kényes megoldást választ, ugyanis egy szökött rabszolgát visszaküld  gazdájához, tulajdonosához. Tehát levelében kifejezetten nem ítéli el a rabszolgaság intézményét, nem „határolódik el” ettől. Ehelyett engedelmeskedik a törvénynek: visszaküldi a rabszolgát. A kereszténység által hozott változás tehát nem a jogi rendszer elleni lázadás, hanem ennél sokkal lényegesebb: Szent Pál Onezimoszt „már nem mint rabszolgát, hanem rabszolgánál sokkal többet: mint szeretett testvért” (Filem 1, 16) küldi vissza. Tehát nem jogilag helyezkedett szembe a rabszolgasággal, hanem ennél sokkal többet tett, a rabszolgaságban tulajdonos-szolga viszonyt emelte fel a testvér-testvér közti viszony szintjére. A későbbiekben a rabszolgaság mint jogi intézmény is eltűnt a nyugati kutúrában. A keresztény hatás nem tagadható az európai kultúra fejlődésében, enélkül például az emberi jogok egyetemes elismerése sem történt volna meg. A reneszánsztól kezdve azonban már a kereszténységtől való távolodás hatása is megjelent és egyre inkább erősödött. Ezért a keresztény hatás sokszor már csak torzítottan, súlyos tévedésekkel, egyensúlytalanságokkal kísérve érvényesült.

Jegyzetek:

  1. Ludwig Ott: Grundriss der Dogmatik, Nova et Vetera, 11. kiadás, 338. oldal. Nem biztos, hogy minden „modern” teológus egyetért ezekkel az állításokkal.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük


*

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>